Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Morgendagens velferd og nystekte pannekaker

Vi trenger vi en politikk som stimulerer Inn på tunet som leverandør av velferdstjenester. Det vil gi en vinn-vinn-løsning både for landbruket og samfunnet for øvrig, skriver Hege Lindstrøm.

Gir velferd: Inn på tunet-gårdene gir glede og mestringsfølelse til barn, og ro i sjelen til demente, skriver Hege Lindstrøm. Foto: Inn på tunet Norge.

Vi opplever i dag en offentlig omsorgssektor hvor hender er mangelvare og det søkes etter nye løsninger. Landbrukets svar på dette, Inn på tunet, leverer i dag til kommuner, NAV og andre offentlige kjøpere.

Tilbudene gis til barn og familie, skoleelever, personer utenfor ordinært arbeidsmarked og eldre. Hver og en av disse brukergruppene har tilpassede opplegg på sin gård, alene eller i grupper.

Etterspørselen etter Inn på tunet- tjenester øker og flere brukere ønsker tilbud. Vi trenger helsepolitikere, skolepolitikere og arbeidsmarkedspolitikere som stimulerer og legger til rette for bruk av tjenestene. Inn på tunet utvikles i samarbeid med oppdragsgiverne og er et godt supplement til den offentlige tjenesteproduksjonen. Ubyråkratisk, lokalt og enkelt, men i tråd med gjeldende lover og vedtekter.

Hva er så grunnen til at stadig flere ønsker å bruke Inn på tunet?

Gjennom kontakt med dyr, deltakelse i «orntli' arbe'», fysisk aktivitet, gode måltider og skreddersydde tilbud, skapes Inn på tunet. På gårdsbruk rundt i landet, og med gårdbrukere som veileder, legges til rette for mestring og utvikling. Brukere opplever omsorg, å bli sett og respektert, stilt krav til og trene samhandling og samarbeid med andre.

Dette gjelder skolebarn som tar del i produksjonsprosessene på gården, går i fjøset, er med på melkinga, sanker egg og lager pannekaker etterpå. De følger sauen gjennom et helt år, avslutter med fårikål og bruker ulla til karding, spinning og toving.

Den gleden og mestringsfølelsen som barna viser når de opplever å arbeide mot et konkret resultat burde alle få oppleve. Det er lite som slår nystekte pannekaker når man er sulten etter dyrestellet. På kjøpet får barna forståelsen av hvordan maten de daglig spiser, blir produsert.

Inn på tunet-gårdene tar også imot ungdommer som strever med å finne seg til rette i en teoritung skolehverdag. På gården opplever de å mestre stell av dyr og andre oppgaver. Dyr og mennesker på gården stiller krav og gir positive tilbakemeldinger. Mestringsfølelsen kan bidra til å gi selvtillit nok til å mestre også de andre hverdagene i uka, på skolen.

Vi trenger en politikk som stimulerer Inn på tunet som leverandør av velferdstjenester.

Annonse

Antallet demente øker i vårt samfunn. På Inn på tunet-gårder ser vi mennesker med demenssykdom, ofte hjemmeboende, få ta del i aktiviteter de en gang behersket full ut. Stell av dyr, vaske egg, hesjing, bærplukking og matlaging, for å nevne noe. Dette gir tilfredsstillelse og man blir fysisk sliten. Dagene på gården gir ro i kroppen også når de kommer hjem igjen.

Vi ser gleden i øynene deres når de kan bruke tid sammen med dyra, hører takknemligheten hos pårørende som hver uke får et par dager alene hjemme. Disse dagene slipper de å være omsorgspersoner men kan ta vare på seg selv.

Gjennom samarbeid vokser nå Inn på tunet-gårdene frem som gode samfunnsaktører. I fellesskap legger man til rette for at flest mulig får tilgang til tilbudene. Gårdene godkjennes etter nasjonal godkjenningsordning som stiller kvalitetskrav til gård og gårdbruker. Samvirkeforetakene, eid av bøndene, driver utviklingsarbeid, markedsarbeid og felles kompetanseheving for alle tilbyderne.

Inn på tunet-samvirkene har klare begrensninger til utbytte, bygger på lokale ressurser og eies lokalt. Vi sikrer lokal verdiskaping og at mennesker som har behov for tjenester underveis i sitt livsløp kan få disse i eget lokalsamfunn. Vi gjør gårdene tilgjengelige og kvalitetssikrede, gårdbrukerne utvikles som gode omsorgsgivere og veiledere. Organiseringen er demokratisk, og samvirkene kan ikke kjøpes opp eller styres av enkeltaktører.

For videre vekst og utvikling er næringen avhengig av aktive gårdsbruk. Gården er fundamentet for aktivitetene og opplegget som tilbys brukerne. Tilbyderne tilrettelegger og omstiller slik at de kan skreddersy tilbud til de forskjellige brukergruppene. Inn på tunet er ingen konkurrent til ordinær matproduksjon, de fleste gårder opprettholder eller øker husdyrproduksjonen parallelt. Samtidig etableres flere arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

Inn på tunet har som mål å være en viktig samfunnsaktør, som gir gevinster for brukere, kommuner og gårder. For å lykkes med det, trenger vi en politikk som stimulerer Inn på tunet som leverandør av velferdstjenester. Det vil gi en vinn-vinn-løsning både for landbruket og samfunnet for øvrig.

Neste artikkel

Merete Furuberg blir ny styreleder for Inn på tunet Innlandet SA