Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hemmelige priser på legemiddel

Hemmelige legemiddelpriser hører ikke hjemme i vårt helsevesen. Det bryter med prinsippet om åpenhet og tillit som er grunnleggende verdier i Helse-Norge, skriver Kjersti Toppe.

Diskusjonene om hvilke medisiner som skal godkjennes for behandling, er ikke offentlig før vedtaket er gjort. Men prisen på legemidlene holdes hemmelig. Foto: NTB scanpix
Diskusjonene om hvilke medisiner som skal godkjennes for behandling, er ikke offentlig før vedtaket er gjort. Men prisen på legemidlene holdes hemmelig. Foto: NTB scanpix

Hver dag gjøres tusenvis av prioriteringer i norsk helsevesen. Det er nødvendig. Spørsmålet er hvordan disse prioriteringene skjer.

I et ekstraordinært styremøte på telefon bestemte Beslutningsforum for nye metoder i august at medisinen Kadcyla endelig skal tilbys brystkreftpasienter i det offentlige helsevesenet. Beslutningsforum er et norsk statlig organ, etablert i 2013. De har fått ansvar for å vedta innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Saksdokumentene de får er unntatt offentligheten. Etter at beslutningen er tatt, er dokumentene offentlige. Men legemiddelprisen er fremdeles «sladdet». Stortingsflertallet har nemlig vedtatt at prisene skal være hemmelige, først og fremst av hensyn til legemiddelindustrien.

Prioriteringer i helsevesenet har store konsekvenser og angår mange. Det handler om liv og død, om enkeltmennesker, men også om hele befolkningens helse. Da er det viktig at slike prioriteringer skjer i åpenhet. Alle prioriteringer må bygge på åpne prosesser, der argumenter blir kjent og kan diskuteres og bli forstått også av allmennheten. Prioriteringer må skje etter vedtatte prinsipper som Stortinget har bestemt, nemlig nytte, ressurs og alvorlighet.

• Les også: Krass kritikk av fødsels-omsorga i Sjukehus-Noreg

Bare slik kan folk og fagfolk ha tillit til at prioriteringene som skjer er rettferdige. De som gjør prioriteringer må også være ærlige på om dette fører til nedprioritering av andre pasientgrupper. Svært lite av dette er tilfelle med Beslutningsforum.

Møtene i Beslutningsforum er lukkede. Saksdokumentene er unntatt offentligheten inntil beslutningen er tatt. Vedtak kan ikke påklages. Legemiddelprisen, som er det viktigste som diskuteres, forblir hemmelig i all evighet. Dersom nye kostbare medikament eller metoder innføres, fører det ikke til mer penger til sykehusene. Nei, sykehusene må prioritere innenfor tildelt budsjett for å finansiere de nye kostbare medisinene. Mang en sykehusdirektør forteller meg om hvordan sykehusene må kutte i annen pasientbehandling for å finansiere Beslutningsforums vedtak. Slik mangler Beslutningsforum demokratisk legitimitet.

De fire administrerende direktørene som utgjør Beslutningsforum sitter med en enorm helsemakt. Men at prioriteringene skjer i hemmelighet, er enda verre. Når makt ikke følger myndighet, er det også bekymringsfullt. Det følger ikke penger med vedtakene i Beslutningsforum, men avslag begrunnes ut fra sykehusenes økonomi. Lars Vorland, som er administrerende direktør i Helse Nord og leder i Beslutningsforum, imøtegår kritikken og uttaler til Bergens Tidende 26. august at dette er et enestående system: «Når vi sier ja, trenger vi ikke spørre noen».

• Les også: – Vi merker at det er mangel på fagfolk

Legemiddelprisen, som er det viktigste som diskuteres, forblir hemmelig i all evighet.

Annonse

Vel, det er vel det som er litt av problemet. Han uttaler videre at «...det er helt logisk at vi fire direktører i de fire helseregionene tar disse avgjørelsene og forsvarer dem. Vi sitter med det overordnede ansvaret for sykehusenes økonomi…». Nei, Vorland, det er faktisk feil. Det er storting og regjering som har det overordnede ansvaret for sykehusenes økonomi.

Hemmelige legemiddelpriser hører ikke hjemme i vårt helsevesen. Det bryter med prinsippet om åpenhet og tillit som er grunnleggende verdier i Helse-Norge. Mens høye legemiddelpriser har hindret brystkreftpasienter å få Kadcyla og hindrer hepatitt C-pasienter å få medisin som kan kurere, vet ingen – utenom de fire direktørene i Beslutningsforum – hvilken priser vi egentlig snakker om.

Det er uholdbart. Regjeringen fikk i 2016 med seg Stortinget på å endre loven slik at rabatter på legemiddelpriser kunne holdes hemmelig. I Prioriteringsmeldingen (Meld. 34 (2015-2016)) foreslo Senterpartiet å gjøre om på dette, og sikre åpenhet om legemiddelpriser og rabattavtaler mellom legemiddelindustrien og staten. Forslaget fikk bare Senterpartiets stemmer.

Slik har Stortinget brutt en lang og god tradisjon i Norge om åpenhet i helsevesenet. Hemmelighold ble vedtatt mot Helsedirektoratets anbefaling. De mener det ikke finnes rettslig grunnlag for å hemmeligholde prisen etter at avtale med leverandør er inngått, blant annet fordi hemmelige priser vil gi manglende mulighet til å ettergå at ulike grupper prioriteres iht. gjeldende prioriteringskriterier. Også Folkehelseinstituttet mente at hemmelighold vil svekke det offentliges muligheter for å fremskaffe god oversikt over totalkostnadene ved legemiddelbruk i Norge.

• Les også: Ingen kirurger, ingen akuttkirurgi

Senterpartiet satt i regjering da Beslutningsforum for nye metoder ble opprettet. Bakgrunnen var blant annet et utidig politisk skuespill, der dagens helseminister var en av dem som lot seg intervjue på sengekanten til dødssyke pasienter som ikke fikk nyeste kreftmedisin. Slik kan vi ikke ha det. Beslutningsforum har siden vist seg å gi altfor mye helsemakt til få personer, basert på lukkede prosesser og er et system som lar bukken passe havresekken ved at sykehusdirektørene bestemmer alt.

Derfor må systemet endres. Beslutningsforum må flyttes ut av helseforetakene og legges inn under forvaltningen. Innføres nye legemidler og metoder, må penger følge med. Ellers er resultatet skjulte nedprioritering av andre pasientgrupper. All prioritering må skje i åpenhet. Det krever at legemiddelprisene må være kjente.

Neste artikkel

Vedum lovet 10 milliarder til klimafond – gir ingenting