Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det grønne alternativet

Markedsliberalismen fører til sentralisering av makt, tjenester og kapital. Den fører til at kun det som lønner seg blir igjen.

Tiden vi bruker på jorda, er alltid noe vi låner av våre barn og barnebarn, skriver Magnus Weggesrud. Foto: Matic Štojs / Mostphotos
Tiden vi bruker på jorda, er alltid noe vi låner av våre barn og barnebarn, skriver Magnus Weggesrud. Foto: Matic Štojs / Mostphotos

Det er vanlig å fremstille norsk politikk i en økonomisk venstre-høyre-akse. Denne ble konstruert i en tid da industrialiseringen av Norge skjøt fart. Arbeidsfolk flokket til venstresida og særlig Arbeiderpartiet, som på den tiden var opptatt av arbeidsfolks rettigheter.

Bedriftseiere og de godt bemidlede i samfunnet, gikk til høyresiden og Høyre, som var mer opptatt av deres vilkår. Forskjellene i samfunnet vokste seg store, så også motsetningene mellom venstresiden og høyresiden.

I dag lever vi derimot i et samfunn med relativt små økonomiske forskjeller. Og den realpolitiske forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er historisk lav.

Derfor er det å fremstille norsk politikk på en økonomisk venstre-høyre-akse en foreldet og delvis villedende måte å fremstille norsk politikk på. Det er selvsagt i Høyre og Aos interesse å fremstille det slik, men i realiteten er det tre blokker - tre alternativer i norsk politikk. En rød, en grønn og en blå blokk.

Senterpartiet er et tredje alternativ i norsk politikk. Vi er et alternativ til sosialisme og økonomisk liberalisme. Der både den blå og den røde blokken omfavner markedsliberalisme og sentralstyring, står Senterpartiet for folkestyre, et marked styrt etter politiske mål og prioriteringer, norske interesser og nasjonalstaten som ramme for politiske avgjørelser.

Vi i Senterpartiet får ofte høre at vi ikke har noen ideologi fordi vi ikke knytter oss til en av -ismene. Det er feil. Til grunn for alt vårt politiske tankegods, ligger den gode husbonds prinsipp.

Alt vi gjør og foretar oss, skal sørge for å overlate både natur og samfunn i like gode eller bedre stand når neste generasjon tar over. Tiden vi bruker på jorda, er alltid noe vi låner av våre barn og barnebarn. Dette er vårt samfunnsoppdrag.

Vår tids største utfordring er klimaendringene. Vi har ikke noe annet valg enn å løse disse. Vi løser derimot ikke klimakrisa gjennom vern, men gjennom bærekraftig bruk og forvaltning. Vi skal høste av naturens overskudd gjennom kretsløpstankegang.

Alternativet til dagens nasjonalstater er en europeisk føderalstat, etter amerikansk modell.

I dag binder norsk skog over halvparten av norske klimagassutslipp. Det er et resultat av en aktiv skogpolitikk, der planting, skjøtsel og hogst har vært praksisen, ikke vern. Den største trusselen mot naturen oppstår derimot når økonomiske hensyn veier tyngst. For Senterpartiet skal alltid økologiske hensyn være overordna rask profitt.

Annonse

Det grønne alternativet er et eget alternativ fordi vi mener nasjonalstaten gir den beste rammen for politiske avgjørelser. Nasjonalstaten sikrer engasjement, lokalkunnskap og nærhet til beslutninger som tas.

Alternativet til dagens nasjonalstater er en europeisk føderalstat, etter amerikansk modell. Dette ville ført til en sterkere politisk elite, der færre bestemmer over flere. Det vil videre føre til et teknokrati, der byråkrater tar stadig flere avgjørelser basert på sterile økonomiske avgjørelser.

Gjennom nasjonalstaten sikres ansvarliggjøring av de folkevalgte gjennom nasjonale og lokale valg. Nasjonalstaten sikrer folkestyret - at folket har makta i samfunnet.

Det grønne alternativet har en økonomisk ideologi som sikrer rettferdig fordeling av ressurser, muligheter og goder. Markedsliberalisme og survival of the fittest-ideologi er den største trusselen mot vårt samfunnssystem. Markedsliberalismen fører til sentralisering av makt, tjenester og kapital. Den fører til at kun det som lønner seg blir igjen. Den fører til at forskjellene, økonomisk og geografisk, mellom folk øker.

Vårt alternativ er heller ikke ensretting og planøkonomi, men et marked som styres og korrigeres ut fra politiske mål og prioriteringer. I økonomiske spørsmål står derfor Senterpartiet fram som det fremste alternativet til Arbeiderpartiet og Høyres knefall for EU og markedsliberalisme.

Norge skal ikke være troll. Vi skal være et land som ikke er seg selv nok.

Nettopp derfor er Senterpartiet folkestyrepartiet. Det er innbyggerne i nasjonalstatene som skal ha makta. Et ekte folkestyre sikrer at de avgjørelsene som tas blir tatt av folk med lokalt engasjement og lokalkunnskap, og der de folkevalgt kan ansvarliggjøres og byttes ut gjennom valg. Derfor har Senterpartiet alltid vært for småkommunemodellen.

Denne modellen sikrer oversiktlige forhold og motvirker byråkrati. Denne modellen sikrer tillit i offentlig sektor. Alle strukturendringer skal komme som initiativ nedenfra og avgjøres gjennom folkeavstemninger.

Troll, vær deg selv nok! Lyder det fra Dovregubbens munn i Henrik Ibsens Peer Gynt. I Dovregubbens hall får Peer lære at forskjellen mellom troll og mennesker er at menneskene sier “vær deg selv”, mens trollene sier “vær deg selv nok”. Sistnevnte er et uttrykk for egoisme, noe Peer Gynt har mye av og derfor passer inn blant trolla.

Norge skal ikke være troll. Vi skal være et land som ikke er seg selv nok. Norge har et internasjonalt ansvar å hjelpe dem som lider og mennesker på flukt. Norge skal ta sin andel av verdens flyktninger og vi skal hjelpe mer i nærområdene.

For Senterpartiet er enkeltmennesket fritt og ukrenkelig. Hvert menneske skal få leve som det vil, så lenge det ikke krenker andre. Derfor kan vi si at enkeltmennesket er fritt, men ikke frikoblet fra fellesskapet. Vi har ikke bare ansvar for oss sjøl, men også for hverandre.

Vi driver med politikk ut fra samfunnsnytte, ikke egennytte. Hvis målet med politikk er å berike seg selv gjennom posisjoner og penger, er man ikke velkommen i vår bevegelse. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre naturens bærekraft og bedre menneskers liv. Dette skal alltid være førende.

Neste artikkel

Bidens ledelse er mer solid enn Hillarys var i 2016