Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye eiendomsreguleringer trer i kraft

Den 21. juni ble Stortinget enige om endringer i jordloven og konsesjonsloven. Allerede nå trer flere av endringene i kraft.

Fra denne helgen trådte flere av Jon Georg Dales endringer i eiendomsreguleringer i kraft. Bildet er fra Vestfold. Foto: Georg Solberg
Fra denne helgen trådte flere av Jon Georg Dales endringer i eiendomsreguleringer i kraft. Bildet er fra Vestfold. Foto: Georg Solberg

Endringene er en liberalisering av landbrukslovgivningen som regjeringen mener kan blant annet stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer.

– Endringene i priskontroll for rene skogeiendommer vil stimulere til økt omsetning av skog. Det legger til rette for et mer aktivt skogbruk. Økt omsetning kan dermed føre til økt avvirkning og investering i planting og ungskogpleie. Det kan også over tid føre til en mer hensiktsmessig eiendomsstruktur med større skogeiendommer enn i dag, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Endringene innebærer heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om driveplikt.

Landbruks- og matdepartementet har sendt et rundskriv om endringene til kommuner og fylkesmenn, som du kan laste ned her.

Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer ble opphevet med virkning fra 1. juli i år, altså sist lørdag. De øvrige endringene trer i kraft 1. september 2017 eller 1. januar 2018.

Endringer som trer i kraft 1. juli er endringer i jordloven § 18 (inndrivelse av urettmessig utbetalt tilskudd) og konsesjonsloven § 9 og § 9 a første ledd (priskontroll) og enkelte overgangsordninger.

Annonse

Ny § 9 a i konsesjonsloven fastslår at ved erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål er arealgrensen for konsesjonsfritak hevet fra 25 dekar dyrket jord til 35 dekar.

Arealgrensen på 500 dekar for skogeiendom er fjernet - altså skogeiendom uten jordbruksareal.

Slik det går fram av rundskrivet, for eiendom over 35 dekar skal det som før gjennomføres priskontroll i tilknytning til konsesjonsbehandlingen. Det skal imidlertid foretas en helhetsvurdering av alle momentene samlet. Selv om kommunen mener at prisen er for høy, kan kommunen etter en samlet vurdering gi konsesjon etter de andre kriteriene i konsesjonslovens §9.

Blir lettere for staten å kreve inn

Endringene i jordlovens § 18 handler om tilbakebetaling av uberettiget utbetalt tilskudd. Tidligere måtte landbruksmyndighetene få en dom i retten for å kreve inn tilbakebetaling som blir oppdaget er i strid med vilkårene. Nå kan tilbakebetalingen tvangsinndrives uten dom, dersom det foreligger et vedtak fra forvaltningen.

Du kan lese om de andre endringene i rundskrivet.

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt