Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi tror på Norge

Høyres mål med distriktspolitikken er at folk står på egne bein, får forvalte ressursene sine friere og å sikre tryggheten lokalt.

Infrastruktur: Høyre tetter hullene i veiene. God infrastruktur er viktig i hele landet, skriver statsministeren. Foto: Aleksander Andersen/NTB scanpix
Infrastruktur: Høyre tetter hullene i veiene. God infrastruktur er viktig i hele landet, skriver statsministeren. Foto: Aleksander Andersen/NTB scanpix

Høyre går til valg på mye politikk som er bra uansett hvor du bor: Kunnskap i skolen, raskere behandling og trygg omsorg, skape flere jobber og å styrke forsvar og beredskap. Men vi har noen løfter som er særlig relevante for Nationens lesere. Blant annet at ny statlig virksomhet som hovedregel skal etableres utenfor Oslo, slik kan vi spre kompetansearbeidsplasser over hele landet. Utbyggingen av samferdsels- og digital infrastruktur i distriktene skal styrkes, det vil komme både folk og næringsliv til gode.

Lokaldemokratiet skal sikres gjennom mer myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken til kommunene. Kommunene skal få flere oppgaver, og de som har mulighet skal kunne ta ansvar for veier, kollektivtransport og videregående skoler.

Kommunene bør kunne ha forskjellig strandsone- og utmarksforvaltning for å ta hensyn til forskjeller dem imellom. Fylkesmannens muligheter til å drive skjønnsbasert overprøving av kommunene skal avgrenses. Tilsynet bør dreie mer over på kontroll av kvalitet på tjenestene.

Spørsmålet er ikke hvem som lover mest gull og grønne skoger foran valget, men hvem som etter valget vil levere på løftene. Det er resultatene som teller, i politikken som i livet ellers. Og vår politikk har i fire år gitt svært gode resultater for distriktene. Hvis man skal illustrere forskjellen i retorikk og praktisk politikk, er det nyttig å se på forskjellen fra denne perioden med sist Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering.

Høyre kommer til å levere på det vi lover, fordi vi i fire år har levert gode resultater for distrikts-Norge. Langt bedre enn den forrige regjeringen. Stikk i strid med dommedagsprofetiene til SP/AP før forrige valg og svartmalingen de driver med nå. Enkelt sagt står ikke Sp/Aps retorikk til troende, når man ser forskjellen på hva de gjorde for distriktene og hva vi gjør nå.

Kommuneøkonomien er bedre enn på flere tiår. Kommunenes realvekst i frie inntekter per innbygger er mer enn dobbelt så høy i 2013-2016 som i 2005-20013. Vi ligger an til å få det laveste antallet kommuner noensinne på den økonomiske svartelisten (Robek-listen).

Det er foreslått å flytte ut nesten tre ganger så mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo som i forrige periode.

Vi tetter hullene i veiene. God infrastruktur er viktig i hele landet. Samlet i perioden 2013-2017 er det bevilget over 4,4 mrd. kroner mer i rammetilskudd til fylkeskommunene i en egen satsing for å ruste opp og fornye fylkesvegene. Samtidig er vedlikeholdsetterslepet på riksvegene betydelig redusert.

Det blir enklere å bestemme lokalt, når Høyre sitter i regjering.

Oppsummert

2017 er valgår. Nationen har invitert alle partilederne til å skrive gjestekommentar om distriktspolitikk hver mandag i ukene som kommer.

Annonse

Det blir enklere å bestemme lokalt, når Høyre sitter i regjering. Dobbelt så mange saker i Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøres helt eller delvis i samsvar med kommunens vedtak nå, som i forrige periode.

Norsk landbruk går godt. Det legges ned færre gårdsbruk og bøndenes inntektsutvikling er styrket. Produksjonsveksten er sterkere og lønnsomheten øker. I tillegg har vi gjennomført flere forenklinger for landbruksnæringen, blant annet muligheten til å selge cider fra egen gård.

Høyre skaper bedre vilkår for næringslivet i distriktene. Nå satses det på bioenergi. Mens det før ble lagt ned bioanlegg satses det nå på nye. Som følge av at regjeringen har fjernet bioavgiften og økt innblandingskravet for biodiesel melder Skogeierforbundet at det åpner for å få i gang storskala industrietableringer. På Skogn, Follum og Borregaard er det i gang. Statkraft (og Sødra) vurderer å etablere et demonstrasjonsanlegg for 2.-generasjons biodrivstoff på Tofte.

Ledigheten er på vei ned, veksten er på vei opp og det skapes flere jobber. Den laveste ledigheten i landet finner vi i Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Troms. Reiselivsnæringen og oppdrettsnæringen slår stadig nye rekorder. Aktiviteten i skogbruket har ikke vært større på nesten 30. Vi har også fått gjennomslag for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift.

Vi styrker forsvar og beredskap i hele landet. I flertallet av de minste politidistriktene er responstiden redusert. Oppklaringsprosenten går opp, det utdannes flere politifolk som får jobb – bare siden 2013 er det ansatt 1400 nye politårsverk. Samtidig styrker vi landets forsvarsevne. De neste 20 årene skal det bevilges 1 billion kroner i å gi oss et moderne forsvar med kampkraft og bærekraft. I langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til heving av budsjettnivået i 2020, sett mot referansepunktet i 2016, med om lag 7,8 mrd. kroner. Det er nesten syv ganger mer enn nivåhevingen den forrige regjeringen la til grunn for planperioden 2009-2012.

Med andre ord er vi godt i gang, men ikke i mål. Vi vil mer for distriktene, fordi vi tror på Norge.

Neste artikkel

Erna Solberg: – Det skal ikke være farlig å være skeiv i Norge