Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Drastisk? Igjen?

Utlandet merker seg norsk ulvejakt, advarer WWF. Retten kan merke seg at ulvebestanden er firedoblet på 12 år.

Blid: WWFs internasjonale leder Marco Lambertini besøker Norge, som har firedoblet ulveynglingene sine på 12 år. Foto: Svein Egil Hatlevik
Blid: WWFs internasjonale leder Marco Lambertini besøker Norge, som har firedoblet ulveynglingene sine på 12 år. Foto: Svein Egil Hatlevik

Det Norge gjør med ulven vil skape presedens internasjonalt. Saken er ikke særnorsk, påpeker WWFs prosessfullmektig Carl Philip Fleischer i retten.

Det er ikke ulvestammen heller, den er skandinavisk. Men det må på ingen måte skape presedens for at overlevelsen skal vurderes skandinavisk, insisterer WWFs advokat.

Men det er den altså. Svenske myndigheter har konkludert med at 340 ulver i Skandinavia gir såkalt "gynnsam bevarandestatus." Tilsammen er det 430 ulv i Skandinavia.

WWF trekker i tvil om 340 ulver virkelig er nok, og understreker også at ulven etter naturmangfoldlovens forarbeider ha god status nasjonalt. Men det er langt mellom forskerne som mener at et uttak på under 15 prosent av stammen (42 ulv på kvoten i Norge, 22 i Sverige) truer stammen.

For WWF er det et selvstendig poeng at svenskene får skyte for få av de ulvene som felles. Mens vi skyter halvparten av våre ulver, skjøt svenskene bare 6 prosent av sine i vinter. Men svenskene synes ikke å se dette som et problem. De har nemlig avvist alle invitasjoner til felles norsk/svensk forvaltning.

Mye tyder på at både norske og svenske myndigheter synes det er greit at Norge tar brorparten av beskatningen. Der Norge har en mer omfangsrik og sauerik distriktsbefolkning som krever uttak, har Sverige et EU som er opptatt av at svenskene verner ulven.

Den eneste rene nyheten under første dag i retten var at WWF mener en særnorsk levedyktig ulvestamme vil kreve 1700 ulv. Og at det vil ikke WWF ha.

Da er det vanskelig å forstå at WWF fortsatt krever en faglig vurdering av hva som er en levedyktig bestand i Norge, en bestand som får påfyll utenfra hele tiden. Som tre Nina-forskere skriver: Spørsmålet om hvor mange ulv Norge skal ha, er et politisk verdispørsmål.

Mens WWF tirsdag siterte hyppig fra Fylkesmennenes vurderinger av svakt grunnlag for felling, stresset Elisabeth Stenwig (Regjeringsadvokaten) at skjønn gjennomsyrer rettsreglene på rovdyrfeltet, og at domstolen må være forsiktig med å overprøve skjønn og overordnede betraktninger.

"Når Stortinget greide å samle seg enstemmig om et rovviltforlik, var det også fordi forliket - og lovverket - er vagt nok."

Annonse

– Temaet for retten er ikke om bestanden er "gynnsam" eller om den er i god skikk. Temaet er om jaktvedtaket truer bestandens overlevelse, innledet Stenwig. Hun peker på at svensk forvaltning og forskning også opererer med en "minste levedyktige bestand" helt ned i 40 ulver.

Stenwig viser til at Høyesterett i 2008 la til grunn at det er skandinavisk overlevelse som skal vurderes, og at naturmangfoldlovens ordlyd verner dyr i "naturlige" bestander. Ikke nasjonale.

Når Stortinget greide å samle seg enstemmig om et rovviltforlik i 2011, var det også fordi forliket - og lovverket - er vagt nok til at alle kan leve med det.

Det er nok av uklarheter i lover og forskrifter (hva er å true bestandens overlevelse? Hva er en levedyktig bestand?) til at det er naturlig å prøve ulvejakta rettslig, særlig etter fjorårets forskriftsendring som åpner for å legge vekt på allmenne hensyn.

Selv om lovgiver har vært (bevisst?) uklar i et forsøk på å gjøre begge sider av rovdyrdebatten til lags, kan det ikke være slik at enhver rovdyrforvaltning er lovlig.

Vinterens jakt var drastisk omfangsrik, anfører WWF. Det mente WWF etter ulvejakta i 2005 også, og saksøkte også da staten. Og tapte.

– Staten kan med loven i hånd utrydde norsk ulv. Nå må vi få et lovverk som beskytter i virkeligheten og ikke bare på papiret, sa WWF-leder Rasmus Hansson etterpå.

Hansson bommet: Rovverket har beskyttet riktig godt. I 2006 var det 2 ynglinger av ulv i Norge. I fjor ynglet det åtte. Og som WWFs advokat sier det: Sannsynligvis blir det yngling i år også.

Neste artikkel

Slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte i Egypt