I et innlegg i Nationen 23. august kommer Olav Hjeljord fra organisasjonen La Naturen Leve med noen sammenhenger som krever motsvar. Det er tvilsomt om vi vil oppnå full enighet, men noen grunnleggende premisser om energi, klima og natur må imidlertid på plass.

Les også

Dette kommer lite fram i den massive lobbyvirksomheten

For det første, vi må ta klimaendringene på alvor. Både flommen som ekstremværet "Hans" førte til, samt skogbrannene i Europa, bør være nødvendige påminnelser om at det haster med å redusere utslipp. Alle prognoser tyder på at vi vil se mer av slikt framover, ikke mindre.

For det andre, vi vet også at elektrifisering er blant de viktigste tiltakene dersom vi faktisk skal lykkes med å motvirke klimaendringene. Selv om nesten all strømmen vi bruker i Norge er fornybar, står gass, kull, olje, bensin og diesel fremdeles for nesten halvparten av vårt samlede energiforbruk. Vi har med andre ord en stor jobb foran oss, og kort tid til å handle.

Det er riktig at elektrifiseringen vil øke kraftforbruket, siden vi må ha nok strøm til å møte denne forbruksveksten. Derfor haster det å få bygget ut mer fornybar kraftproduksjon, og mer strømnett slik at kraften kan fraktes dit det er behov for den. Det er slett ikke snakk om noen "teppelegging" av vindkraft, slik forfatteren påstår.

Vi ønsker god dialog med alle involverte, både for best mulig å ivareta naturhensyn, og for å sikre at vertskommunene sitter igjen med betydelige inntekter.

Forfatteren viser til NVEs ferske rapport, og bruker den til å avblåse diskusjonen om et kommende kraftunderskudd. Problemet er at den rapporten ikke tar som utgangspunkt at vi skal nå klimamålene våre, men heller viser til tendenser de siste par årene med fallende kraftforbruk grunnet høye strømpriser. Ifølge en rapport fra Miljødirektoratet publisert i juni, må vi gjennomføre klimatiltak som fører til at kraftforbruket øker med opptil 34 TWh innen 2030 for at vi skal nå klimamålet.

For det tredje, vi vet også at det er nødvendig å samarbeide med våre naboland for å nå våre felles klimamål. Når det gjelder kraftutveksling er vi litt usikre på hva forfatteren egentlig mener. Fakta er at mer produksjon av fornybar energi reduserer utslipp – enten det erstatter fossile energikilder i Norge, eller i våre naboland.

Det er positivt at våre naboland bygger ut mye ny fornybar energi, men det betyr ikke at vi kan unngå dette i Norge. Spesielt ikke om vi skal nå regjeringens ambisiøse mål for nasjonale kutt innen 2030.

Det er veldig tydelig hva forfatteren er mot, altså utbygging av fornybar energi. Det er litt mer utydelig hva han er tilhenger av. Vi i Fornybar Norge ønsker å bygge ut fornybar energi for å sikre både grønn vekst, arbeidsplasser – og ikke minst for å kunne nå klimamålene. Der er vi krystallklare.