Regjeringen skyr intet middel for å knekke de små gårdsbrukene. Mens de mange små tidligere ble sulteforet for at de få største kunne bli større, vil man nå fjerne boplikten på bruk under 35 dekar. Landbrukstaksten skal erstattes med markedspris, slik at velstående byfolk – de blåblås foretrukne målgruppe – skal kunne skaffe seg et fasjonabelt landsted. Hvordan denne politikken skal kunne øke rekrutteringen til næringen forblir en gåte, selv om man i tiår har hatt erfaringer fra fiskeriene, der unge har blitt utestengt.

I tillegg er jo dette det motsatte av både bærekraft og selvforsyning. I Nord-Norge vil denne politikken innebære at 8 av10 gårdsbruk mister boplikten og kan i prinsippet legges ut på det åpne marked. De gjenværende bruk blir med de blåblås markedsideologi og effektiviseringskrav prisgitt en fortsatt import av kraftfôr, mens gammel jordbruksmark blir liggende til gjengroing.

Dette er en bevisst blåblå prioritering, der statlig støtte til driftsbygninger gis under forutsetning av at volumproduksjonen blir tilstrekkelig stor, og løsrevet fra beite- og grovfôrareal.

Norsk landbasert matproduksjon vil med dette forvitre av rent ideologiske årsaker.