Foregår fortsatt en fornorskningsprosess

– Politisk og institusjonelt er samenes stilling i Norge relativt sterk, på samme tid som den er under vedvarende press fra majoritetssamfunnet. Den norske samepolitikken er forankra i internasjonal folkerett knyttet både til FN- og ILO-konvensjoner, særlig er ILO-konvensjon 169 Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater viktig. Konvensjonen som Norge ratifiserte i 1989 slår fast at samer er urfolk som har krav og rett på å bli betraktet som urfolk etter konvensjonens definisjon. Det betyr at det skal tas særlig omsyn til den samiske minoriteten på områder som språk, utdanning, helse, kultur, nærings- og landrettigheter. Men det er ingen tvil om at samene stilling fortsatt er utsatt. De politiske rettighetene er under stadig debatt, språk og kultur er under vedvarende press og på samme vis er det med tradisjonelle leveområder og næringer.

– I etterkrigstiden var det fortsatt en sterk fornorskning av kvener og samer i nord. Merkes det enda at samene ikke helt har funnet sin plass i det norske storsamfunnet?

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tinestafetten med eget 25 års jubileum