I en kronikk i Nationen 20. oktober tillegger administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, KS synspunkter som ikke kan stå uimotsagt. Saken gjelder eiendomsskatt på produksjonsutstyr, den såkalte maskinskatten.

Finstad redegjør for treindustriens store betydning for samfunnsutviklingen. Både KS og kommunene vet selvsagt at et verdiskapende næringsliv er avgjørende for vår felles velferd. Det blir derfor feil når Finstad påstår at KS og kommunesektoren ikke tar hensynet til næringsliv og trygge arbeidsplasser på alvor.

KS påpeker at innbyggere, næringsliv og andre gjennom sine folkevalgte må ha frihet til å gjøre egne prioriteringer. 348 kommuner har valgt eiendomsskatt på verk og bruk for å medfinansiere tiltak som de ønsker å prioritere for hele befolkningen. Også næringslivet nyter godt av at kommunene legger til rette for attraktive lokalsamfunn. Eiendomsskatten er den eneste inntektskilden kommunene selv rår over. Det er ingen grunn til å tro at de 348 kommunestyrene som i dag skriver ut eiendomsskatt til næringslivet gjør dette uten hensyn til lokalsamfunnets fremtid og arbeidsplasser. Så er selvsagt engasjementet for lokalsamfunn og næringsliv minst like stort også i kommunestyrene i de 78 kommunene som ikke har slik skatt. Poenget er at avveiningene må gjøres lokalt.

KS ser likevel at det kan være behov for en gjennomgang av regelverket med sikte på bedre forutsigbarhet, profesjonalitet og klarere regler. Regjeringen vil gjøre endringer som medfører et bortfall av inntekter i kommunesektoren på om lag 1 milliard kroner over en femårsperiode. KS mener at alternativer til et så vesentlig inntektstap for kommunene må utredes grundigere enn det som hittil er gjort, og har foreslått at det opprettes et lovutvalg.