Bondelaget er selvsagt enig med Frps Morten Ørsal Johansen om at det ikke skal være rovvilt i beiteområdene og at uttakene må effektiviseres. Problemet er at Frp ikke har fulgt opp det de lovet før de kom i regjering og mangler troverdighet når de nå foreslår å flytte ansvaret for rovviltpolitikken til Landbruks- og matdepartementet. La meg ta noen eksempler:

• Ulvejakta sist vinter ble stoppet av regjeringa stikk i strid med gjeldende ulveforlik på Stortinget. Dette til tross for at bestandsmålet er 4–6 ynglinger og nivået lå på 9 ynglinger. Regjeringen dekket seg bak en snever tolkning av lovverket som seinere er tilbakevist av Stortinget som lovgivende organ.

• Domstolene har slått fast at det skal gis full erstatning for tap til rovvilt og dette er også presisert av Stortinget. Likevel skjer det en avkorting ut over normaltapet og Høyre/Frp-regjeringen nekter å pålegge forvaltningen å endre praksis.

• Stortinget har også bedt regjeringen om at erstatningsvern ved tap av beiterett og jaktrett skal utredes. Over et år etter at regjeringen fikk denne instruksen fra Stortinget har regjeringen fortsatt ikke løftet en finger.

• I 2016 var det store tap til ulv i Rendalen og i år på Hadeland. Dette har medført store lidelser og ekstra kostnader for beitebrukeren. Regjeringa avviste å dekke kostnadene i Rendalen og dekket kun 0,36 millioner kroner av en kostnad på 1,3 millioner kroner. Når det gjelder Hadeland, har vi ikke fått noe annet svar enn at saken må vurderes nærmere.

Høyre/Frp-regjeringen lot lenge også bestanden av jerv ligge langt over bestandsmålet. Først det siste året har de vært villige til å ta bestanden ned på Stortingets mål. Bondelaget kan gi regjeringen en pluss for at uttaket av hannbjørner i større grad er tatt ut i beiteområdene, men også her har vi slitt med å få fellingstillatelse. Det har vært hevdet at det ikke er sikkert at disse bjørnene vil fortsette å ta sau etter å ha sovet en vinter.

Frp har i fire år hatt muligheten til å ta ansvar i rovviltpolitikken. Det er langt viktigere enn å flytte rovviltansvaret fra et departement til et annet.