Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fakta om endringer 1. januar

Dette er blant de mange små og store endringer som skjer ved årsskiftet:

Dyrere: Sukkeravgiften øker i 2018. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

*Sukkeravgiften øker med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer øker med 42,3 prosent. Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken, som NHO har klaget inn for ESA.

*Skatteklasse 2 fjernes. Det vil ramme ektepar der den ene parten tjener lite.

*Skattefritak for korttidsutleie av egen bolig fjernes. Inntekten fra leie kortere enn 30 dager skal beskattes som kapitalinntekt.

*Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent.

*Aksjerabatten øker fra 10 til 20 prosent. Aksjeeiere slipper å betale formuesskatt for mer enn 80 prosent av aksjenes reelle verdi.

*Kommunen får plikt til å melde fra til den kommunale barnevernstjenesten ved tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige.

*Ny AAP-ordning (arbeidsavklaringspenger). Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, og vilkårene for forlengelse skjerpes. Perioden for å motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker utvides fra tre til seks måneder.

• Topper listene: Her er de mest leste kommentarene i 2017

Juryordningen en saga blott

*Juryordningen avvikles til fordel for en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

*Alle under 30 år som går på Nav, skal nå få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme.

*Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som er pårørende til søsken og barn som er etterlatte etter foreldre og søsken.

*Regelen om nedgang til 66 prosent kompensasjon for foreldre som pleier alvorlige syke barn etter ett år, fjernes. Det blir 100 prosent kompensasjon i inntil fem år.

*Loven om likestilt foreldreskap trer i kraft. Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, varslingsplikten før flytting utvides fra seks uker til tre måneder, og det innføres meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte.

*Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slår seg sammen til Trøndelag fylke som følge av regionreformen.

*Landet får fire nye sammenslåtte kommuner: Færder (Nøtterøy og Tjøme), Larvik (Larvik og Lardal), Indre Fosen (Leksvik og Rissa) og Holmestrand (Hof og Holmestrand, samt Sande fra 2020).

*Vigselsretten overføres fra landets tingretter til kommunene.

Annonse

*Registrere turistfiskere får økt kvoten fra 15 til 20 kilo, men det inkluderer såkalt troféfisk – fangst av storfisk.

Strammer inn på tilgangen til antibiotika

*Antibiotikaresepter vil bare gjelde for ti dager av gangen, bortsett fra på blå resept.

*Det innføres strengere kriterier for å få legemidler på blå resept.

*Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg, og det innføres et forbud mot at frivillige organisasjoner sender forespørsel om økonomisk støtte som fremstår som et krav om betaling.

*Fristen for å kreve engangsregulering av festeavgiften utløper. Etter 1. januar 2018 kan grunneier kun justere opp avgiften når kontrakten fornyes dersom ikke annet er kontraktfestet.

*Nye postregler opphever skillet mellom A- og B-post.

*For oppdrettere av mink og rev innføres det strengere regler for å bedre dyrevelferden.

*Årsavgiften for kjøretøy legges om og blir fakturert via bilforsikringen. Det blir også mulighet til å dele opp betalingen av avgiften gjennom året.

*Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner økes fra 30.000 kroner til 40.000 kroner

*Avgiftene på alkohol øker med 1,6 prosent, og avgiftene på røyk og snus øker med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosent.

*Innføring av digital sykmelding over hele landet. Sykmeldte arbeidstakere kan motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver.

*Kravet om at man må ha medlemskap i folketrygden for å ha rett til hjelpemidler, oppheves.

*Den reduserte CO2-avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelsindustrien oppheves.

• Hvor mange klarer du? Her er Nationens nyttårsnøtter

Neste artikkel

Norsk alkoholrekord – i Sverige