Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konsesjonsloven skal beholdes

Endringer i eiendomspolitikken i landbruket bør bygge på kunnskap og fakta, skriver stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra KrF.

Driveplikt: Driveplikten er det viktigste instrumentet for at alt jordbruksareal skal nyttes til matproduksjon, skriver Line Henriette Hjemdal. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix
Driveplikt: Driveplikten er det viktigste instrumentet for at alt jordbruksareal skal nyttes til matproduksjon, skriver Line Henriette Hjemdal. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Det er en hektisk vår for oss som er opptatt av jordbrukspolitikk. Jordbruksmeldingen ble debattert og vedtatt i forrige uke og nå skal næringskomiteen i gang med regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven. KrF ønsker økt matproduksjon og et aktiv landbruk over hele landet og konsesjonsloven er et viktig verktøy for å sikre dette.

KrFs utgangspunkt er at endringer i eiendomspolitikken bør bygge på kunnskap og fakta, og bør først gjøres etter en helhetlig gjennomgang og utredning. Regjeringens forsøk på å gjøre dette stykkevis og delt mener jeg gir et dårlig utgangspunkt for behandling av denne saken.

Eiendomslovgivningen utgjør de langsiktige rammene for forvaltning av landets knappe jordbruksressurser, og omfatter vilkår for eiendomsutforming, eieransvar, leie/forpaktning, drift og forvaltning av jordbruksarealene. Politikken vi fører på dette området er grunnleggende for de overordnede samfunnsinteresser som det er å ha kontroll og styring med eierskap og forvaltning av jorden og skogen vår og for å sikre aktivt og spredt eierskap.

Hensikten med konsesjonsloven er blant annet å ivareta hensyn til bosetting og sikre at prisdannelsen på landbrukseiendommer reflekterer eiendommenes avkastningsverdi som landbruk. KrF mener dette er svært viktige formål, og ønsker å videreføre disse.

I dag faller omtrent 1,4 prosent av landets jordbruksareal utenfor konsesjonslovens arealgrenser. Ved å endre grensen til 35 dekar kan vi lese i Nationen at 6 av 10 eiendommer vil være fritatt fra boplikt. I noen fylker er tallene svært høye.

Jeg finner ingen tunge samfunnsinteresser som taler sterkt for den foreslåtte økningen til 35 dekar, og derfor velger KrF å holde fast på den nåværende grensen. Samtidig vil jeg understreke at driveplikten også gjelder for eiendommer under konsesjonsgrensen. Vi ønsker også å videreføre kommunenes adgang til å innføre nullgrense for konsesjon, da dette kan være viktig for å sikre helårs bosetting i en del områder.

Prisdannelsen på mange små landbrukseiendommer påvirkes i stor grad av boligverdien på eiendommen. Det er derfor naturlig at både tillegget for bolighus og den generelle grensen for priskontrollens innslagspunkt har blitt økt og justert i takt med den generelle prisutviklingen.

«KrF anser driveplikten for å være det viktigste instrumentet for å sørge for at alt jordbruksareal nyttes til matproduksjon.»

Annonse

KrF er opptatt av at aktive brukere av jordbruksareal skal ha langsiktig sikkerhet for at de kan bruke arealene de baserer næringsdriften på. Derfor er langsiktige og skriftlige avtaler viktige ved jordleie.

Andel leiejord har økt mye de siste 25 årene, og KrF ønsker å øke insentivene for salg av eiendommer som tilleggsjord. Derfor ønsker vi å innføre skattefrihet ved salg av landbrukseiendommer hvis vederlaget ikke overstiger eiendommens avkastningsverdi, drevet som landbruk.

Vi ønsker også å legge til rette for at eiere som ønsker å selge til aktive brukere, skal ha mulighet til å skille fra bolighus / tun og romslig tomt slik at de kan beholde hjemmet sitt selv om de selger tilleggsjord.

Deling av eiendommer må alltid underlegges jordlovens regler, men vi ønsker en romslig praktisering i slike tilfeller for å legge til rette for selgers behov for tun og hjem, og for at det skal bli enklere å få kjøpt jorden som drives som leiejord. Dette er flertallet på Stortinget også enige om.

KrF anser driveplikten for å være det viktigste instrumentet for å sørge for at alt jordbruksareal nyttes til matproduksjon. Driveplikten gjelder for alt jordbruksareal i hele eiertiden for alle eiere av jordbruksareal, uansett størrelse. Vi ønsker at kommunene skal føre god kontroll med at driveplikten blir respektert, og mener at kommunene bør får tilgang på flere sanksjonsmuligheter enn i dag. Dette stiller flertallet i Stortinget seg også bak i den nylige vedtatte jordbruksmeldingen.

KrF mener videre at bruk av bøter bør vurderes. Avtalt utleie av jord blir å regne som oppfylling av driveplikten. Leieavtalene må være skriftlige og hovedregelen bør være for et tidsrom på ti år. Jordbruksmeldingen peker retning for fremtidens landbruk. Vi vil ha mer norsk matproduksjon og flere nye bønder. Da må vi sørge for at vi har verktøyene vi trenger for å legge til rette for dette, og KrF mener at konsesjonsloven er et slikt verktøy.

Neste artikkel

Meny gir penger tilbake til angusbøndene