Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) varsler forbud mot all nydyrking av myr, og rammer dermed muligheten for mer norsk mat produsert på gras over hele landet. Statsråd Hoksrud har på vegne av regjeringa lagt fram endringer i jordlova (Prop. 39 L 2018-2019) for å oppfylle løftene som er gitt til Venstre under regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018.

Regjeringas proposisjon støtter seg til en rapport utarbeid av Nibio på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Formålet var å utrede hva dyrking av myr betyr for utslipp av klimagassene CO2, lystgass og metan.

Rapportene legger oppsiktsvekkende forutsetninger til grunn i sine konklusjoner. Dyrkingsmetoden som legges til grunn i rapporten var avleggs allerede på 70-tallet.

Moderne nydyrking av myr utføres i hovedsak ved å grave opp underliggende mineraljord, omgraving av myr, eller ved å legge mineraljord over myrjorda. Dette gjøres for å hindre de problemene det skaper for jordbruksdrifta at den organiske myra forsvinner. Dyrkingsmetoden konserverer torv med stort karboninnhold under annen jordart og bidrar til at ny vekst kan binde opp mer klimagasser enn det som avgis.

I gode landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen og Ytre Helgeland vil myr realistisk sett være eneste tilgjengelige reserve for nydyrking.

I ytterste konsekvens vil det foreslåtte forbudet kunne virke stikk mot sin hensikt, i tillegg til å ramme næringsutviklinga i berørte kommuner.

I tillegg har Landbruks- og mat departementet pålagt Nibio ikke å regne på reduksjon av metangass-utslipp ved nydyrking. Metan er en 25 ganger mer virksom klimagass en CO2 og kan sannsynligvis oppveie det beregna utslippet av CO2 i noen myr typer. Nyere forsøk antyder også at utslipp av lystgass ikke er større i oppdyrket myr enn i andre jordarter.

Rapporten gir i tillegg feil framstilling av situasjonen, eksempelvis ved å påstå at bare tolv kommuner i landet ansees å bli berørt av et forbud mot nydyrking. Ingen av de kommunene ligger i Nordland, ifølge rapporten. Enten forutsetter Nibio i rapporten at landbruket i dette fylket ikke skal utvikles videre, eller så har rapporten sett bort fra store deler av landet. Myr utgjør ifølge Fylkesmannen i Nordland 45,5 prosent av de totale dyrkbare ressursene i fylket.

I gode landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen og Ytre Helgeland vil myr realistisk sett være eneste tilgjengelige reserve for nydyrking. Mange gardsbruk får nå ikke muligheter å utvide arealgrunnlaget, eller erstatte leieareal langt borte fra egen gard med nydyrking.

Dette kan føre til flere nedlagte bruk, og en utvikling stikk i strid med målsettinga om økt produksjon av mat på norske ressurser.

Forslaget vil også svekke målet om et landbruk i hele landet. Konsekvensene blir store for de berørte brukene, og hele 17 kommuner i Nordland har avgitt høringsuttalelse der de beskriver problemet med et forbud. Det er merkelig at departementet kan si at få har uttalt seg om endring av jordlovens § 11, når så mange er tydelige på at et generelt forbud om nydyrking ikke må innføres.

I rapporten forutsettes det en nedgang i melk- og kjøttforbruket, og det framstilles en antakelse at derfor vil behovet for grasareal i landet bli mindre. Det beregnes også at avdråtten vil øke som følge av økt forbruk av kraftfôr, slik at det blir behov for mindre areal.

Rapporten berører også at forbud mot dyrking av myr vil øke behovet for oppdyrking av skogsareal. Skog binder klimagasser som går tapt ved oppdyrking. Skal konsekvensene ved et myrdyrkingsforbud belyses, må også konsekvensene av oppdyrking av alternative areal, som er skogbevokst beregnes.

Det er underlig øvelse å lese proposisjonen regjeringa har lagt fram med vikarierende argumentasjon for å forby nydyrking av myr. Rapporten påstår at myrdyrking har lite å si for landbruket, matproduksjon og bare et fåtall kommuner og gårdsbruk blir berørt. Skulle en ta dette alvorlig burde selvsagt konklusjonen være at dette forbud er helt unødvendig.

Virkeligheten er at et forbud betyr kroken på døra for mange enkeltbruk. Det vil ramme jordbruket hardt i noen områder av landet som fra før ikke har de aller beste forutsetningene. Alle svakhetene ved denne Nibio-rapporten tyder på at den bare kan brukes til en ting, nemlig å underbygge regjeringas vilje til økt arealvern.

Konsekvensen blir økt nydyrking og skogrydding i andre deler av verden for å fø Norges befolking. Mer soya fra Brasil, der planter og dyr kan trenge bedre vern enn i Norge, fraktet hit med tungolje, er neppe det som kan redde verden. Men dette er en egoisme som vårt rike land driver med. Naturen vi skal leve av, vernes i større og større grad til villmark, rekreasjon og sport, mens vi med vår oljerikdom sliter på andre lands knappe ressurser. Hele forslaget bærer preg av ønske om et klassisk naturvern, arealvern, der en prøver å belegge behovet i klimadebatten.

Forslaget føyer seg inn i rekken av symboltiltak som denne regjeringa, signert av Venstre, har foreslått. Det kan også være verdt å merke seg at i Jeløyplattformen kommer punktet om å stoppe neddyrking av myr ikke under overskriften Klima, men under Biologisk mangfold.

Konklusjonen er klar; et forbud mot nydyrking av myr bygger på sviktende faglig grunnlag og må ikke innføres.