Jacques Delors, den tidligere franske presidenten i EU-kommisjonen, blir stadig sitert på at «ingen kan forelske seg i det indre markedet». Lite visste han at krig i Ukraina, energikrise og amerikanernes Inflation Reduction Act skulle vekke kjærlighet til selve kjernen av EU – nemlig det indre marked.

Nå er Europa preget av en annen kommisjonspresident – Ursula von der Leyen. Og vi har nå gått inn i det som blir von der Leyen-kommisjonens siste fulle år. Tempo og omgang i det EU nå legger på bordet reflekterer det geopolitiske landskapet vi står i.

Det er krig på kontinentet, vi har en krevende energimangel og usikkerhet knyttet til globale verdikjeder og tilgang på materialer.

Jeg har tidligere skrevet i denne spalten om at krise etter krise har brakt Europa tettere sammen, og styrket samholdet på tvers av unionen. Skal Europa fortsette å holde sammen og styrke samarbeidet ytterligere, er det helt sentralt at EU klarer å bevare det indre marked.

Kort fortalt at de fire frihetene som sikrer medlemsland og EØS-land retten til fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer fortsatt er en av EUs fremste prioriteringer i arbeidet i 2023.

Sentralt i det EU arbeider med nå, er The Green Deal Industrial Plan.

Det skal kort og godt sikre at EU når klimamålene, møter energikrisen på en god måte, og ikke minst sikre europeisk industri i møte med Inflation Reduction Act. Skal EU få til dette, så er det nettopp det indre marked som er helt avgjørende for suksessen. Det er et av Europas fremste konkurransefortrinn.

Om litt under en måned presenterer kommisjonen forslag til politikk innenfor tre ulike områder. Disse skal ifølge Kommisjonen være med på å styrke næringslivets konkurransekraft. Dette er alle viktige saker som vi i NHO Brussel kommer til å følge ekstra nøye med på.

Den første satsingen er Net-Zero Industry Act. Denne skal legge til rette for at Europa skal kunne ta en ledende rolle innen nullutslippsteknologi. Nøkkelordene for hvordan Europa skal få til dette er blant annet gjennom forenklede prosedyrer, såkalt fast-track for raskere tillatelser, samt at EU ønsker å utvikle standarder som skal støtte skalering av teknologier innenfor det indre marked. Her har Norge flere bedrifter som har stort potensial.

Den andre satsingen, er Critical Raw Minerals Act, som er EUs storsatsing på kritiske råmaterialer. Denne skal sikre Europas tilgang til kritiske råmaterialer som er helt avgjørende for produksjon av nøkkelteknologier innen det grønne skiftet, være seg til batterier, vindmøller eller solcellepaneler.

Norge har alle forutsetninger for å være en viktig leverandør av mineraler og materialer som trengs for å ta Europa gjennom det grønne skiftet. Her har vi store muligheter både knyttet til forekomster på land, og også gjennom havbunnsmineraler.

Den tredje delen, er EUs arbeid med å reformere elektrisitetsmarkedet.

Russlands invasjon av Ukraina har ført til svært høye gasspriser i Europa. Flere EU-land har uttrykt ønske om markedsreform med oppdeling mellom strøm og gass, og fornybare og fossile energikilder. Målet er å gi forbrukerne tilgang til fornybar energi til lavere kostnad.

Dette er ikke ulikt diskusjonene som også pågår nasjonalt. Norsk næringsliv er en avgjørende partner for EU i energisituasjonen vi står i, og vi fortsatt være der fremover.

Felles for alle disse tre sakene, er at de må kunne gi gode svar på de utfordringene vi står overfor som kontinent og de må sikre at det indre markedet fortsatt forblir Europas konkurransefortrinn også i fremtiden. Det kommer Europa til å tjene på i det lange løp, og det vil være viktig for norsk næringsliv.

For Norge og norsk næringsliv er EØS-avtalen helt avgjørende. Det sikrer oss tilgang til EUs indre marked og gjør at vi er en del av det arbeidet som EU gjør nå i møte med store geopolitiske endringer.

Så er ikke nødvendigvis vi enig i alle detaljer som legges på bordet i EU, men vi skal derimot være veldig glade for at vi er med i det gode selskap gjennom EØS-avtalen og EUs indre marked. Så la meg avslutte med å påstå at Jacques Delors hadde feil – vi kan alle forelske oss litt i det indre marked akkurat nå.