Vi tenger en ny landbrukspolitikk bedre tilpasset den tiden vi lever i. En politikk som tar bondens økonomiske utfordringer med manglende lønnsomhet på alvor.

Verden ser annerledes ut i dag, enn for bare noen år siden. Matsikkerhet aktualiseres i et totalberedskapsperspektiv, og vår egen stats ansvar for å sikre interne forsyningslinjer med mat synes tydeligere enn på 80 år. Tar staten dette ansvaret på alvor, så må det lyttes til ei næring i økonomisk knestående, tynget av gjeld og med en median-årsinntekt på 212.000 kroner per årsverk.

Tallene i Gryttenrapporten sier sitt. 212.000 kroner er vederlag for investert arbeid og kapital. Med den gjeldsbyrden som preger et landbruk som har fått rundjuling av effektivitetskrav år etter år, ender vi opp med negativ avkastning på investert kapital. Bonden produserer mat på dugnad, og taper penger på det. Dette er symptomatisk for ei næring som er under avvikling!

Landbruket produserer mat, kulturlandskap, og kan være en del av løsningen på den klima- og miljøkrisen vi står ovenfor. Dette er samfunnsoppdrag vi trenger folkets støtte, og økonomisk trygghet for å kunne utføre.

Vi trenger forståelse for at prosenttoll er helt avgjørende for at bonden skal kunne konkurrere mot den lave kjøpekraften i andre europeiske land. Vi må se at skal vi øke beredskapen ved å slutte å være blant de dårligste i Europa på selvforsyning, så må bruken av norske landsressurser opp, og bruken av importert kraftfôr ned.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er organisasjonen som krever en kursendring for norsk landbrukspolitikk. Vårens jordbruksoppgjør blir avgjørende for at bonden skal ha tiltro til at økonomisk jamnstilling blir en realitet. Minimum en tredjedel av det reelle inntektsgapet må tettes denne våren. Vi kan ikke lenger finne oss i å løse samfunnsoppdrag og samtidig måtte leve med dårligere sosiale og økonomiske vilkår enn folk flest.

Vi må våge å tenke nytt, og endre kurs på dagens landbrukspolitikk!