Behovet for rettshjelp er stort. Jussbuss mener at dagens rettshjelpsordning må endres for å sikre at borgerne har en reell tilgang til kvalifisert rettslig bistand. I år skal det legges frem forslag om ny rettshjelpslov for Stortinget. Denne gangen kan vi ikke glemme at det bor mennesker utenfor de største norske byene. Alle i vårt langstrakte land har krav på rettshjelp.

Jussbuss er en studentdrevet organisasjon som yter rettshjelp til de som trenger det aller mest. Vi får daglige henvendelser fra mennesker fra hele landet og vår erfaring er at det finnes store udekkede rettshjelpsbehov som ikke fanges opp av andre enn frivillige studentorganisasjoner og lignende rettshjelpsinstanser.

Disse instansene er først og fremst lokalisert i områdene rundt Oslo, Bergen og Tromsø. Selv om rettshjelpstiltakene har landsdekkende saksmottak på telefon, opplever vi at terskelen for å kontakte oss er svært mye høyere hvis man ikke bor i nærheten.

I tillegg til rettshjelpsinstansenes sentralisering er også kapasiteten sterkt begrenset i forhold til det store, udekte rettshjelpsbehovet. Flere instanser, som kontoret for fri rettshjelp og advokatvakten, krever som hovedregel fysisk oppmøte for å motta saker. Dette etterlater dessverre store tomrom i det langstrakte landet vårt, hvor mennesker i sårbare situasjoner ikke får den hjelpen de trenger.

De som blir etterlatt som de største taperne i dagens ordning er de som ikke har mulighet til å møte opp fysisk, blant annet fordi reiseveien til nærmeste rettshjelpsinstans er svært lang.

Det finnes ingen advokatvakt eller noen andre rettshjelpstiltak mellom Trondheim og Sortland. Det er en avstand på rundt 90 mil. En avstand nesten dobbelt så lang som Trondheim til Oslo. Dette gjør tilbudet om gratis kvalifisert rettshjelp til de som bor i gamle Nord-Trøndelag og i Nordland fylke ikke-eksisterende.

Rettsstaten Norge burde gjøre rettshjelp lett tilgjengelig for alle borgere, uansett hvilken kommune man er bosatt i. Jussbuss stiller seg derfor positive til at det nå er nedsatt et utvalg som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp. Jussbuss vil at dette skal være den første instansen innbyggerne kan henvende seg til, slik som primærhelsetjenesten.

Førstelinjetjenesten vil kunne fange opp det mest grunnleggende av problemer innenfor rett for alle innbyggere.