Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindmøller på Skarsøya – en visuell katastrofe

Naturen vår er et felleseie og må ikke byttes bort mot kortsiktig og usosial profitt eller et fåtall arbeidsplasser.

SAE Vind søkte i 2010 konsesjon for å bygge vindmøller på fjella i Aure kommune på Nordmøre. Kommunestyret gikk den gang inn for utbygging med 12 mot 11 stemmer etter en opprivende debatt krydret med inhabile Sp-politikere i fri dressur og en Venstrepolitikere som vippet flertallet ved å gå inn for vindmøller i deler av kommunen som ikke var synlig fra Aure sentrum, altså Skarsøya.

Men konsesjonssøknaden ble senere avslått av NVE. Sårene etter denne gangs prosess har ennå ikke grodd. Så kommer Njord Vind på banen i 2018 og bebuder ny konsesjonssøknad. Denne gangen med flere og større vindmøller på Skarsøya.

Det som er kritikkverdig denne gangen er at det forsøkes å gi minst mulig informasjon om prosess og prosjekt. Håpet er nok at denne framgangsmåten skal begrense tilgangen på motforestillinger som kan forstyrre prosessen.

Prosjektet ble presentert for grunneiere i ferietiden med tanker om at prosessen deretter skulle kjøres igjennom i ekspressfart. Vanlig taktikk i slike saker er at utbygger først foretar et bondefangeri, så går de til kommunen. Stemmer det at Njord Vind AS sin representant la fram ufullstendige og nærmest villedende opplysninger i sin orientering om prosjektet for kommunepolitikerne den 18. september, så er dette både useriøst og alvorlig.

Det hører med til historien at utbyggers representant hadde reist fra PC og papirer og holdt orienteringen med mikrofonen slått av, og at orienteringen dermed ikke nådde ut til folk. Representanten la videre føringer ved å hevde at motstanden mot vindmøller i Aure er mindre denne gangen. I følge han selv, så hadde han nesten bare hatt kontakt med grunneiere før orienteringen til kommunestyret, så da må en kunne anta at påstanden hans bygger på opplysninger han har fått fra grunneiere.

Vindmøller på Skarsøya angår alle i Aure, og langt flere enn de som bor i kommunen. Bebyggelsen i Aure er per i dag oppgitt til å være 1347 hytter mot 1569 eneboliger og 25 leiligheter.

Annonse

Monstermøllene, som nå planlegges, vil ta fokuset vekk fra den flotte naturen vår. En natur som til nå har vært et varemerke og et trekkplaster for kommunen.

For mange vil det derfor oppfattes som et svik om kommunen gir grønt lys for vindmølleutbygging på Aurefjella. Skarsøya med sin avdempede fjellformasjon har en framskutt posisjon i skipsleia mellom Kristiansund og Trondheim, godt synlig fra både nord og sør i leia.

Kommer en nordfra over Brekka med bil, som bl.a. mange hytteeiere fra Trøndelag gjør, vil en ikke lenger bli møtt av et vakkert fjordlandskap og fjellformasjoner med uberørt natur. Utsikten fra Brekka er kanskje det mest fotograferte og yndede varemerke for kommunen vår. Allerede her vil de svære vindmøllene være synlig og vil åpenbare seg mer og mer etter som en kjører inn i kommunen.

Kommer en sørfra over Tustna, som bl.a. flere hytteeiere fra Kristiansundområdet gjør, vil møllene være et dominerende blikkfang nærmest hele veien nordover til Brekka. Vindmøller på Skarsøya vil naturlig nok være synlig for svært mange som bor i Aure.

For de som bruker fjella inne på Aure fastland og sørover, vil vindmøller på Skarsøya oppleves som et voldsomt fremmedelement i landskapet. Fjella på Skarsøya blir helt rasert og nærmest ubrukelig for naturbrukere, og da snakker vi ikke bare om folk. Med vindmøllene på plass kan de aktuelle grunneierne høre penger når de enorme møllevingene suser rundt, mens andre kun hører støyen.

For grunneiere som synes at penger er det viktigste, er det lett å la seg friste. Politikerne i Aure må derfor være sitt ansvar bevisst, for her er det mye som står på spill for hele kommunen og menneskene som har tilknytning til den, samt naturens uberørthet og egenverdi.

At en Venstre-politiker fra Aure sentrum allerede flagger at han vil gå for å rasere/bygge ned fjella ute på Skarsøya mot at kommunen får penger, viser manglende respekt og vekker liten tillit.

Naturen vår er et felleseie og må ikke byttes bort mot kortsiktig og usosial profitt eller et fåtall arbeidsplasser, knyttet opp mot en virksomhet som på sikt kan skade trivsel, bosetting og annet næringsliv i Aure.

Neste artikkel

Bedre politikk for barn og utsatte grupper