Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger ambisjoner og handlekraft

Økologisk: Skal det blir mer enn tomme ord, trengs klare ambisjoner, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Økologisk: Skal det blir mer enn tomme ord, trengs klare ambisjoner, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Tallfestet mål for økologisk produksjon og forbruk fikk lederplass i Nationen 15. mars. Klare ambisjoner om å satse på økologisk forbruk basert på norsk produksjon og vilje til å sette inn nødvendige tiltak for å nå målene, er det vi i Oikos – Økologisk Norge etterlyser.

Økologisk landbruk har vært og skal være en spydspiss for å bevege hele landbruket i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning, og påvirker praksis i den øvrige jordbruksdriften på områder som dyrevelferd, bruk av plantevernmidler, gjødsling og jord- og plantekultur.

Praktisk erfaring fra de økologiske gårdene og FOU-arbeid knyttet til økologisk landbruk har overføringsverdi til det konvensjonelle landbruket. Dette viser hvorfor det er viktig å støtte og videreutvikle denne driftsformen. For å få til dette, vil det være nødvendig å bygge sterke kompetansemiljøer slik at økologisk landbruk blir et reelt alternativ for bønder over hele landet. Driftsformen må også få et omfang og en geografisk fordeling som gjør det mulig å være spydspiss for konvensjonelt landbruk over hele landet.

Annonse

Dette er en hovedkonklusjon som Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge, Landbruks- og matdepartementet og Klima og miljødepartementet har samlet seg om i arbeidsgruppa for ny strategi for økologisk produksjon og forbruk.

For at dette skal bli mer enn tomme ord, trengs både klare ambisjoner og konkrete, målretta tiltak for hele verdikjeden. Tallfesting er et uttrykk for ambisjonsnivå og retning. Da kan ikke regjering og Storting overlate avsetningen av økologiske varer til et umodent marked. Myndighetene må gjennom offentlig etterspørsel være en stor og tydelig aktør. Det vil også være et signal til norske bønder om at dette er viktig og verdt utfordringene ved å legge om til økologisk drift.

Neste artikkel

Nye kart på plass – viser hvilke planter som kan dyrkes hvor i landet