Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi prioriterer å beskytte truede arter

Skog: Halvparten av de truede artene lever i skog, skriver Ola Elvestuen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Skog: Halvparten av de truede artene lever i skog, skriver Ola Elvestuen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Regjeringen arbeider aktivt for å ta vare på arter og annet naturmangfold. Vi har økt bevilgningene til å ta vare på truet natur de siste årene. I tillegg har vi vernet mange nye områder og vedtatt nye såkalte prioriterte arter og utvalgte naturtyper.

Den snuoperasjonen for truede arter som Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening etterlyser i Nationen 3. april, er altså godt i gang. Jeg er helt enig med Martin Eggen i at naturmangfoldet er under press, og at det haster å ta vare på de mest truede artene.

Vi tar nå et særskilt og stort grep for å ta vare på de artene og naturtypene det haster mest for. Miljødirektoratet skal lage en samlet pakke med forslag til hvordan vi best kan ta vare på om lag 90 arter og 35 naturtyper. Jeg er enig med Eggen i at prioritert art er et godt og dynamisk virkemiddel i artsforvaltningen. Sammen med områdevern og utvalgt naturtype er dette noe vi bruker for å ta vare på truede arter.

Andre sektorer har også virkemidler for å ta vare på norsk natur, for eksempel ulike tilskudd i jordbruket og skogbruket for å ta vare på kulturlandskapet. Miljødirektoratet samarbeider derfor med andre myndigheter for å sikre økt restaurering og skjøtsel av blant annet kystlynghei og slåttemark.

Miljødirektoratets pakke med forslag skal etter planen sendes på høring i 2019. Etter høringen vil regjeringen ta endelig stilling til hvordan vi skal ta vare på disse artene og naturtypene på best mulig måte.

Annonse

Vi følger også opp Stortingets vedtak om å verne 10 prosent av skogen. Halvparten av de truede artene lever i skog, og satsingen på skogvern er viktig for å ta vare på truet natur. I 2018 er det satt av 464 millioner kroner til skogvern – en rekordhøy satsing. På fire år har regjeringen bevilget nær 1,5 milliarder kroner. Det er mer enn forrige regjering bevilget på sine åtte år. På fire år har denne regjeringen vernet 344 skogområder.

For ulv og andre truede rovdyr i Norge har Stortinget fastsatt egne bestandsmål som innebærer at bestandene skal holdes på et lavt nivå. Rovdyrpolitikken føres innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og Stortingets vedtak. Vi skal ivareta hensynet både til rovdyr og husdyr på beite.

Alle disse tiltakene er viktige i arbeidet framover med å få til en enda bredere økosystembasert natur- og arealforvaltning.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Gårdsdammen – fra utskjelt til artsrik oase