Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vern av matjorda er et samfunnsansvar

Matjord ut av drift er ikke bærekraftig.

I 2017 ble det ifølge Statistisk Sentralbyrå omdisponert 8779 dekar dyrka og dyrkbar jord nasjonalt til andre formål enn landbruk. Trøndelag bidro med hele 13 prosent, 1128 dekar.

Matjord ut av drift er ikke bærekraftig! Det tar århundrer å danne god matjord, i praksis en ikke-fornybar ressurs. I Norge er 3 prosent av fastlandsarealet dyrka mark. Kun 30 prosent av dette egner seg til å dyrke matkorn på.

Norge har lavest selvforsyningsgrad i Europa. Dette skyldes at vi i større og større grad importerer mat i stedet for å produsere den selv. FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) har beregnet at global matproduksjon må økes med 70 prosent for å sikre jordas befolkning mat innen 2050, da er vi 9 milliarder. Vi må produsere mer mat selv. Da kan vi ikke ta lett på å omdisponere matjord.

Annonse

Med hovedansvar for lokal arealforvaltning har kommunene en viktig rolle i å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn. Bare i særlige tilfeller kan det dispenseres fra jordloven, hvis kommunen etter en samlet vurdering finner det forsvarlig at jordbruksinteressene kan vike.

Det jobbes nå med å etablere travbane i Malvik. Den vil legge beslag på 400 dekar av beste matjord. Vi er kjent med at berørte gårdbrukere ikke kommer til å opprettholde drifta dersom travbanen blir realisert. Det betyr i så fall at 2500 dekar tas ut av drift.

Et flertall i fylkesutvalget i Trøndelag vedtok nylig å si ja til ny travbane på dyrka mark i Malvik. Det er ikke framtidsrettet. Slike prosjekt bør realiseres på steder hvor det ikke er i konflikt med vårt felles ansvar for nasjonal matproduksjon.

LO i Trondheim er med i Jordvernalliansen i Trøndelag. Vi forventer at kommunepolitikere i Malvik tar ansvaret for matsikkerhet og beredskap for framtidas generasjoner og avviser planer om ny travbane på Leistad.

Det er også grunn til å håpe på at ny nasjonal jordvernstrategi vil hindre prosjekter som stjeler matjord.

Neste artikkel

E6, travbaner, matjord og verdier