Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tafatt om økologisk landbruk

Bondekravet: Burde vært mer offensivt på økologisk landbruk, mener innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Bondekravet: Burde vært mer offensivt på økologisk landbruk, mener innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Faglaga i landbruket har i sine krav til jordbruksforhandlingene mange tiltak som kan føre landbruket i en mer miljøvennlig retning. Økologisk Norge støtter de ulike tiltak for en klimavennlig matproduksjon. De spesielle tiltaka for små og mellomstore bruk kan også være med og gjøre overgangen til økologisk produksjon lettere. Kravet om støtte til bevaringsverdige storferaser kan gi et bedre mangfold i husdyrholdet og dyr som bedre kan utnytte lokale beiteressurser. En støtte til produksjon av erter og proteinvekster vil bidra til mindre avhengihet av importkraftfôr. Belgvekstene har evne til å ta opp nitrogen fra lufta, det kan redusere bruk av kunstgjødsel. Når det kreves bedre støtteordninger for beitebruk og grovfôrproduksjon, er det i samsvar med krav fra Økologisk Norge.

Faglaga følger også godt opp de spesielle krava for økologisk landbruk. De har forståelse for økologisk landbruk sin rolle som spydspiss for et mer miljøvennlig landbruk. De ser også de tydelige signalene i økt etterspørsel etter økologiske matprodukter. Det er da en logisk konsekvens at de fremmer økt støtte til de som ønsker å legge om produksjon til økologisk drift. I Økologisk Norge sine innspill til partene i jordbruksforhandlingene, ble økt arealtilskudd til grovfôr tatt opp. Dette har faglaga fulgt opp til en viss grad. Behovet for økologisk korn i Norge er stort, og Økologisk Norge er glad for at dette også er med i kravet.

Det er fortsatt stort behov for forskning og utviklingstiltak i økologisk landbruk. Nå går deler av midlene til "Foregangsfylkene". Faglaga krever at de totale bevilgningene opprettholdes, og at de oppgavene de har hatt må videreføres. Økologisk Norge mener at bevilgningene til forskning og utviklingsprosjekt bør økes , men er fornøyd med at faglaga i det minste ønsker å beholde bevilgningene på dagens nivå.

Ut fra det som ellers står i krava fra faglaga om verdien av økologisk landbruk og økende etterspørsel, er det merkelig at de foreslår en målsetting om 25 prosent økning av økologisk areal og forbruk innen 5 år. Etterspørselen har økt med over 30 prosent bare de 2 siste åra. En så marginal målsetting som det faglaga her foreslår, vil føre til økt import og mindre sjølforsyning av økologisk mat. Det er stikk i strid med det som ellers er målsettingen. For å bidra till økt forbruk og mer stabil etterspørsel, mener faglaga at det må settes krav til det offenliges innkjøp av norske økologiske produkter.

Annonse

Det er et paradoks at Jordbruksverket i Sverige samme dag presenterer et forslag om at 30 prosent av jordbruksarealet i Sverige skal være økologisk i 2030.

Økologisk Norge forventer at det settes tydelige og større mål for økologisk landbruk , og at det følges opp med handlingsplaner og nødvendige tiltak for å nå disse måla

Neste artikkel

Helsen til hjortevilt betyr mye for meg og deg