Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snakk med grunneier!

Det er viktig å huske at begrepet bærekraft ikke bare gjelder miljømessige forhold.

Registrering av artsobservasjoner kan få konsekvenser for grunneiers håndtering av eiendommen, skriver innsenderen. Foto: Spacedrone808 / Mostphotos
Registrering av artsobservasjoner kan få konsekvenser for grunneiers håndtering av eiendommen, skriver innsenderen. Foto: Spacedrone808 / Mostphotos

Det er mange ting man kan gjøre i sommerferien. I artikkelen «Bli med ut og forsk» (Nationen 28. juni) oppfordres vi til å gå ut i naturen og kartlegge arter. Det er spennende og lærerikt, og vi kan hjelpe forskerne med å kartlegge naturen. Artsobservasjoner er et viktig verktøy for forvaltningen, sies det.

Det er viktig å kartlegge miljøverdier – men før du setter i gang med dette, er det en ting du bør gjøre: snakk med grunneieren!

Hvorfor det, tenker du kanskje – vi har jo allemannsrett, og alle kan gå fritt i skogen?

Ja, det er for så vidt riktig, men registreringene kan få konsekvenser for grunneierens håndtering av eiendommen, og da er det bare rett og rimelig at grunneier ønsker å være orientert. God kommunikasjon og informasjonsflyt kan forebygge mange konflikter.

Skogeierne i Norge er opptatt av å ta vare på det biologiske mangfoldet. Derfor har vi i over 20 år satt av spesielt viktige områder med stort biologisk mangfold, såkalte nøkkelbiotoper.

Annonse

Det er forskjellige teorier om hvordan man kan ivareta det biologiske mangfoldet. En metode er å finne et eksemplar av en art, og så verne området der denne arten lever. En annen metode er å sørge for at det finnes nok av områder der artene trives, altså å passe på at de har egnete leveområder (omtalt som livsmiljøer).

Skogbruket vårt tar vare på og utvikler slike livsmiljøer, der artene kan leve og spre seg til nye områder. Vi legger vekt på at alle typer livsmiljøer skal finnes over tid, slik at alle arter kan ivaretas. Vi vet at denne metoden virker.

Staten har nemlig, gjennom Landsskogtakseringen, systematisk målt tilstanden i den norske skogen. Den viser at vi har fått flere gamle trær, døde trær og mer løvskog. Dette skaper gode leveområder for sjeldne arter.

Det er viktig å huske at begrepet bærekraft ikke bare gjelder miljømessige forhold, det gjelder også økonomiske og sosiale forhold. I dette ligger det blant annet at man må foreta en balansert avveining mellom vern og bruk.

Naturressursene har alltid vært et viktig livsgrunnlag for bygdefolket. Vi må fortsatt bruke tømmeret. FNs Klimapanel og Miljødirektoratet viser hvor viktig det er å hogge mer skog og plante mer skog fordi vi trenger trevirke til å erstatte fossile ressurser.

Tømmeret skaper arbeidsplasser, inntekter og bidrar til å erstatte produkter som er laget av olje, kull og gass. Det er produkter vi trenger dersom vi skal lykkes i klimakampen. Tenk på dette også neste gang du går tur i skogen.

Neste artikkel

Debatten er låst av Stortinget si klokkartru på fri flyt av kraft