Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Setra gir biomangfold

Setrene eller stølene våre spiller en viktig rolle i Norge, ikke bare for bedre melk som følge av sunt beite og mer Omega 3-rikt gras for kyrne, men ikke minst for det biologiske mangfoldet.

Valdres: Seterlandskap i hevd. Foto: Hilde Lysengen Havro.

Gamle, velbrukte naturbeitemarker er en av de mest artsrike naturtypene vi har. Seterplanter er fjellplanter som vokser på åpne, solrike steder i fjellet, men som tåler slått og beite og trives i kulturbetinget natureng.

Før mennesker drev med husdyr, levde slike arter i områder der større flokker med vilt beitet, eller i områder preget av brann og vindfall. Vi har bare 886 aktive setre igjen, mot 3000 setre på 1980-tallet. For hundre år siden var det 40 000 setre. Vi har ikke mange igjen å miste, like lite som vi kan miste mer av naturmangfoldet vårt.

Mer enn 20 prosent av de utrydningstrua artene lever i kulturlandskapet. Planter kan være tilpasset stølsnaturen på ulikt vis. De kan blomstre tidlig, og dermed rekke å sette frø før beite og slått sår inn. Eller de kan formere seg vegetativt og derfor tåler at få av frøene rekker å modne fram. Det finnes også en rekke beitemarksopper som bare vokser på gammel kulturmark.

Annonse

Mer enn 20 prosent av de utrydningstrua artene lever i kulturlandskapet.

Enkelte av dem er kun funnet på steder hvor det er kjent at det har vært folk og husdyr siden vikingtida. Mange insekter er igjen knyttet til plantelivet rundt setrene. Mange humler og andre bier får mindre mat når setrene gror igjen eller erstattes med artsfattig, gjødslet kultureng.

Det myldrende mangfoldet i natureng og naturbeitemark danner livsgrunnlaget for mange fugler, smågnagere og mange større dyr.

Vi er like skuffet som Norsk Seterkultur og faglagene for at staten ikke følger opp setertilskudd i tilbudet sitt. Vi heier på de bøndene som ønsker tilskudd til tradisjonell seterdrift, og som gjør en innsats for å stanse tapet av naturmangfold og skaper mangfold i mathyllene våre.

Uttalte miljømål fra denne regjeringen om å stanse tap av naturmangfold må også følges konkret opp i landbrukspolitikken. Sabima som jobber med å stanse tap av naturmangfold støtter opp om bøndenes krav om mer støtte til små og mellomstore bruk, driftsvansketilskudd og setertilskudd.

Neste artikkel

Familien Gilje bor på landet midt i byen