Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Retten til nødverge skal kunne brukes

Ulv: Sau tatt av ulv. Foto: Mariann Tvete
Ulv: Sau tatt av ulv. Foto: Mariann Tvete

Tap av husdyr til rovvilt er dessverre et stort problem i deler av landet. Rovdyrangrep representerer ofte store lidelser for dyra som blir angrepet. Veldig mange gårdbrukere opplever også rovdyrangrep som en stor psykisk belastning. Telemark Bondelag vil understreke behovet for at rovdyrstammene forvaltes slik at det er mulig å drive med beitende husdyr på en grei måte. Vi vil også presisere at alt uttak av rovvilt skal skje på lovlig vis.

Lovverket setter klare grenser for uttak av freda rovvilt. Lovverket har imidlertid og klare formuleringer om nødvergeretten og bruk av denne. I paragraf 17 er blant annet følgende nedfelt: «Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.» Lovformuleringen gir altså eier, eller den som opptrer på vegne av eieren, rett til å avlive vilt som går til direkte angrep på husdyr. Betegnelsen «bufe» omfatter sau, geit, storfe og hest, mens betegnelsen «vilt» omfatter alle ville dyr og fugler.

Noen ganger er det helt nødvendig å bruke nødvergeretten – for å stoppe et angrep fra rovvilt på egne husdyr.

Annonse

Mange som feller rovvilt opplever et sterkt psykisk press i etterkant av en felling, selv om fellingen fullt og helt har skjedd innenfor de rammer som loven setter. I hovedsak utøves presset fra grupper og enkeltpersoner som vil beskytte rovvilt. Telemark Bondelag mener det er helt uhørt at mennesker som feller rovvilt innenfor lovens rammer, skal utsettes for den type handlinger. Lovlig felling av rovvilt må kunne gjøres, uten frykt for «represalier» i etterkant!

Neste artikkel

Rekordmange ulver kan skytes i Sverige