Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Prioriter godstransporten på bane

Må prioriteres: Godstog. Foto: Michael Erhardsson / Mosthpotos
Må prioriteres: Godstog. Foto: Michael Erhardsson / Mosthpotos

Transportsektoren står for over 30 prosent av klimagassutslippene i Norge. Veitrafikken står for to tredeler av dette. Hvis godstransporten skal bli mer miljøvennlig, må langt mer av godset over på sjø og bane.

Nylig konkluderte Riksrevisjonen med at Norge ikke har klart å nå de målene som er satt for å få mer av godstransporten bort fra veien. De peker på manglende oppfølging fra myndighetene som en av årsakene. Ifølge Riksrevisjonen har satsingen både vært for liten og for tilfeldig i forhold til de tydelige føringene Stortinget har gitt.

Det er derfor oppsiktsvekkende at Bane Nor, i sine innspill til jernbanesektorens handlingsprogram for de neste 12 årene, ønsker å utsette gjennomføringen av flere godstiltak.

Allerede da transportetatene la fram sitt forslag til Nasjonal transportplan i 2016 kritiserte NHO og LO den svake satsingen på gods. Det som var foreslått fra transportetatene, som til slutt ble det Stortinget vedtok, var et absolutt minimum og en «bunnplanke» ifølge de to organisasjonene.

På tross av dette foreslår Bane Nor altså å utsette deler av godssatsingen. For skognæringen betyr dette økte transportkostnader, svekkede forutsetninger for økt hogst og at vår industri svekkes i konkurransen.

Annonse

Godstiltak på bane har gjennomgående bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet og langt større klimanytte enn gjennomsnittet av jernbanetiltak. I tillegg bidrar satsingene helt direkte til å styrke næringslivets konkurransedyktighet.

Skogeierforbundet har, sammen med andre aktører, hatt en svært grundig og god faglig prosess med Jernbanedirektoratet som har resultert i konkrete planer om bygging av nye jernbanekryss, nye godsterminaler, krysningsspor og elektrifisering av jernbanen fra Hamar til Kongsvinger. Det er allmenn enighet om at dette er svært effektive tiltak. Det foreligger ikke praktiske eller kapasitetsmessige forhold som skulle tilsi at disse tiltakene bør utsettes.

Vårt håp er derfor at Jernbanedirektoratet står fast på at godstiltakene skal prioriteres som beskrevet i Nasjonal transportplan.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Når en fagsnoker søker kunnskap hos folk flest