Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk Sau og Geit må begynne å levere

Hva er det egentlig organisasjonen bidrar med?

Norsk Sau og Geit (NGS) er den største organisasjonen for oss som driver med sau. Vi er nesten 10.000 medlemmer.

I formålsparagrafen for organisasjonen står det: «NSG skal arbeide for å fremje eit rasjonelt og lønsamt sau- og geitehald basert på lokale ressursar, samt bruk av gjetarhund. Vidare skal det arbeidast for å tryggje beiteretten, stimulere til samarbeid i produksjon og omsetnad, auka bruk av norske småfeprodukt og fremje småfehaldet i samsvar med god dyrevelferd, naturvilkår og marknadstilhøve.»

Hva bidrar egentlig NSG med på sentrale områder? Ta eksempelvis et lønnsomt sauehold. I dag er situasjonen at vi som driver med sau har en inntekt pr. årsverk på bare halvparten av gjennomsnittet av årsinntekten i jordbruket.

Slik har det vært i mange år. Sauebonden er på bunn i inntekt fra jordbruket, og avstanden til andre jordbruksproduksjoner bare øker. Hva har NSG gjort og hva er planen for å komme ut av dette uføret?

Annonse

Et annet sentralt område i formålet er beiteretten. I dag er det blitt slik at nesten 60 prosent av beitearealet er rovviltprioritert. Kun 40 prosent er beiteprioritert, det vil si at store rovvilt ikke skal yngle der. Tapet av beiteretten er dramatisk for oss beitebrukere og dreier seg om mye mer enn ulv. Hva vil NSG gjøre for å gjenvinne beiteretten for oss?

Eksemplene ovenfor avgjøres sentralt i storting, departement og direktorat. Det er her NSG sentralt, etter min mening, ikke har gjort jobben for oss på lang tid. Mange lokal- og fylkeslag gjør en omfattende jobb med fagmøter, organisering av klipping, ullinnsamling, kåringer, rapportering, beitelag, gjeterhund kurs, årsmøter, osv. Masse lokal innsats og lite penger.

NSG sentralt skulle være en motor i organisasjonen, men er blitt en tannløs bank. Organisasjonen sentralt har 24 millioner kroner på bok, mens beiteretten er tapt og lønnsomheten i næringen er på bunn. Her finnes beviselig hverken vilje eller evne til å sette seg ambisiøse mål og la pengene arbeide for oss som er medlemmer. Kanskje løpet er kjørt mens bankboka har vokst, eller finnes der en plan for å nå målene i formålsparagrafen?

En liten trøst er at vi har verdens beste gjeterhund ekvipasje og kanskje verdens beste saueavl, men det er ikke tilstrekkelig.

Neste artikkel

Økonomi er viktig, også i skogbruket