Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturlig med tre i regjeringskvartalet

Debatten om hvorvidt tre møter sikkerhetskrav er en fullstendig avsporing.

Forslag til nytt regjeringskvartal: "Akersryggen". Foto: Statsbygg
Forslag til nytt regjeringskvartal: "Akersryggen". Foto: Statsbygg

Betongelementforeningen kritiserer det politiske engasjementet rundt materialvalg i Regjeringskvartalet. Næringslivet trenger derimotmodige politikere som våger å tenke nytt.En samlet Kommunal- og forvaltningskomité ønsker at det nye Regjeringskvartalet skal fremme klimavennlige løsninger, innovasjon og leverandørutvikling og at tre skal være et viktig element.

Dette følger opp regjeringens og opposisjonens ambisjoner. Offentlige bestillere har et særlig ansvar for innovasjon og miljø, og slik bidra til nærings- og markedsutvikling. Statsbygg utfører arbeid på vegne av felleskapet, det er en selvfølge at eierne har forventninger om utvikling.

Statsbygg følger opp utfordringen positivt fra sine eiere, og har blant annet arrangert seminar hvor ulike materialgrupper utfordres som et ledd i leverandørutvikling. Regjeringskvartalet skal oppnå BREAAM Excellent, som er en miljøsertifisering av bygg. Dette har tilsammen trigget prosesser, debatter og konkurranse som er svært positivt. Dette gir innovative effekter for en rekke industrisektorer og bransjer.

Selv om det er uttrykt at tre skal være et viktig element, så vil et nytt Regjeringskvartal bestå av en rekke materialer. Ulike materialer har forskjellige egenskaper som må utnyttes og kombineres for å få gode bygg.

Tre har svært gode miljøegenskaper. Norge har overskudd av skog og norsk skogbruk drives bærekraftig og er sertifisert.

Debatten om hvorvidt tre møter sikkerhetskrav er en fullstendig avsporing. Det er den største selvfølgelighet at alle krav fra bestiller til bygget skal imøtekommes. Lover og regler som regulerer innkjøp, dokumentasjon og byggeregelverk skal følges slik at også konkurransen ivaretas innenfor gitte rammer.

Norge skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Regjeringen har mål om å utvikle ny industri basert på bioøkonomi og fornybare norske skogressurser. I regjeringsplattformen fremgår det at byggebransjen skal stimuleres til nyskaping og bruk av tre som byggemateriale. At man da ønsker å bruke tre som et element i nytt Regjeringskvartal er da naturlig.

Andre sektorer, slik som prosessindustrien (som også betong er en del av), er avhengig av skogressursen for å nå sine klima- og miljømål. Betongindustrien har satt seg et prisverdig mål om å bli klimanøytral.

For å få til det må sidestrømmer og biprodukter fra skog- og treindustri tas i bruk. For eksempel som energikilde i produksjon eller aske som tilslag i betong. For å utvikle industri av biproduktene til skognæringen, må også hovedmarkedet som er materialer til byggenæringen utvikles. Dette burde også være i betongindustriens interesse.

Betongelementforeningen kritiserer norske politikere for å engasjere seg i miljø- og samfunnsutviklingen, dette er forunderlig! Norske miljømål forutsetter politisk handlekraft og innovasjon. Det er på høy tid at man fokuserer også på materialvalg og levetid i bygg, og ikke bare på energibruk i byggets driftsfase.

De store klimagevinstene oppnås gjennom kloke materialvalg.

Byggenæringen har etterspurt større engasjement fra politikerne. Nå har man det. Det er ikke et problem! Vi må bruke politikernes engasjement positivt.

Neste artikkel

Bekjemp priskrisa!