Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistro mot ulveforskning?

Vandrer: Ulv vandrer - langt, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

Stortingsrepresentant Gundersen diskrediterer dagens ulveforskning i innlegg 20.07. Han vil at «uavhengige forskningsmiljøer» skal sjekke ulvens genetikk. Er målet å få konklusjoner som passer Gundersen bedre, kanskje til og med få ulven svartelistet og utryddet?

Det insinueres at foreliggende forskning ikke er uavhengig. Gundersen og andre utviser mistro mot fagfellevurdert og internasjonalt publisert forskning. Naturvernforbundet har tillit til forskningen som finnes og gjøres på ulv av fagmiljøer i Norge og Sverige. Kunnskapen er en solid basis for å forvalte ulven på en best mulig måte innenfor lover og forpliktende konvensjoner. Det er synd at politikere og andre bidrar til å skape mistro om internasjonalt anerkjent forskning.

Vandringsmønster, genetikk og økologi viser at ulven stammer fra totalt sju dyr som har vandret inn fra øst. Det er også dokumentert innblanding av russiske gener i gamle museumsulver. Det har alltid vært genetisk flyt innenfor ulvens utbredelsesområde. Det er naturlig at vår ulv har litt annen gensammensetning enn hovedbestanden lengre øst fordi vi har få og isolerte individer. Vår ulvebestand er et av de pattedyret i verden som man har mest detaljkunnskap om.

Ulv vandrer langt! Gundersen påstår uten dokumentasjon at «andre mener at vandringsteoriene som nå råder, framstår som luftige og nokså usannsynlige». Ei ulvetispe født i Gråfjellflokken i 2002 ble skutt i Nord-Finland i 2005. Den hadde vandra 1100 kilometer! Flere andre langtvandrende ulver er registrert. En med finsk-russiske gener ble skutt ulovlig i Trysil i 2015. Ulver født i Hedmark har vandret til Finnmark og Russland. Det viser at ulv kan vandre svært langt. Dette er ikke luftige vandringsteorier, Gundersen, dette er dokumenterte fakta.

Gundersen mener den Sør-Skandinaviske ulven var utryddet og at dagens ulv må svartelistes fordi de har «andre gener», og konkluderer: «Svaret vil jo avgjøre om vi ihht norsk Naturmangfoldlov har å gjøre med en ulv som skal rødlistes eller svartelistes, om vi har ansvar eller ikke ihht Bern…». Det er faglig skivebom å trekke inn mulig svartelisting av ulven. I sin iver etter å få fjerne ulven håper Gundersen at noen forskere kanskje kan få ulven svartelistet?

Annonse

For å bli svartelistet må en fremmed art ha etablert seg utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, altså ha krysset økologiske barrierer. Ulven i Norge er ikke en fremmed art, den hører til hos oss og har vært her i årtusener. Den har i noen år vært svært fåtallig men er nå reetablert og den reproduser.

Ulv i Norge er rødlistet og kritisk truet. Norge har et selvstendig forvaltningsansvar for å sikre alle naturlig tilhørende arter langsiktige overlevelse, inkludert ulv. Det er for dumt å prøve å dra forskning som ikke passer egne meninger i tvil i sin iver etter å fjerne ulven fra Norge.

Naturvernforbundet mener det er på høy tid at vi kan komme oss et skritt videre og bruke ulvekunnskapen. Fordi vi skal leve med dette flotte dyret, som er og skal være en del av norsk natur.

Neste artikkel

Måten vi teller bjørn på i Norge er for tilfeldig, mener Bondelaget