Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Milliardverdier står på spill

Om NorthConnect stoppes eller utsettes, settes milliardverdier på spill for det norske samfunn.

Kraftkabel: Store verdier står på spill, skriver Oluf Ulseth i Energi Norge. Foto: Johnny Syversen
Kraftkabel: Store verdier står på spill, skriver Oluf Ulseth i Energi Norge. Foto: Johnny Syversen

Kabelprosjektet mellom Norge og Skottland er ventet å gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 14 milliarder kroner. Det er ganske oppsiktsvekkende når Eva Nordlund i sin kommentar «Nei til NorthConnect» 19. april så lett gir avkall på store verdier for det norske samfunnet.

NorthConnect fremstår som det mest lønnsomme norske kabelprosjektet til beslutning noensinne. Mer lønnsomt enn de to kablene som både den rødgrønne og den borgerlige regjeringen la til rette for til Tyskland og England. Overskuddet for samfunnet tilsvarer ett års skatteinntekter fra norsk vannkraft.

Et samspill mellom norsk fleksibel vannkraft og skotsk vindkraft vil gi store gevinster i begge ender av kabelen. Det legger til rette for reduserte utslipp fra britisk kraftsektor, som alene står for rundt 25 prosent av britiske klimagassutslipp. Alle eksperter er enige om at det foreslåtte stedet for ilandføring, Eidfjord i Hordaland, er svært gunstig.

I området er det dobbelt så mye kraftproduksjon som forbruk. Forbindelsen kan bidra til å avlaste sentralnettet, redusere overføringstap og redusere andre nettinvesteringer, samt bedre forsyningssikkerheten på Vestlandet.

I det mest lønnsomme scenarioet er prosjektet anslått til å ha et overskudd for det norske samfunnet på hele 27 milliarder kroner. Dette er verdier som det er attraktivt å høste, uansett om det er Statnett eller en gruppe offentlig eide kraftselskaper og den svenske stat gjennom Vattenfall som eier prosjektet.

Norge har hatt strømkabler til utlandet siden 1960, og fellesnordisk kraftmarked i over 25 år. Det har tjent oss godt. Vi er et av de få områdene i verden som har overskudd av fornybar energi. Og et av de få landene som kan lagre fornybar energi gjennom våre enorme vannkraftmagasiner. Kabler vil gi økte inntekter til fornybarnæringen og det norske samfunn.

Mener Nordlund det er et problem dersom "arvesølvet", som vannkraften gjerne kalles i disse spalter, øker i verdi? Til glede for blant annet kommunale eiere, vertskommuner over hele landet og staten. Og mener hun at den offentlige kontrollen med norske kraftressurser skal innrettes slik at det er industriens aksjonærer som først og fremst skal høste gevinstene?

I det mest lønnsomme scenarioet er prosjektet anslått til å ha et overskudd for det norske samfunnet på hele 27 milliarder kroner.

Annonse

Nå er heldigvis motsetningene mellom fornybarnæringen og industrien langt mindre enn en av og til kan få inntrykk av. Det er viktig at den kraftkrevende industrien har gode rammebetingelser og kan utvikles videre i Norge. Grunnlaget er godt og optimismen er stor.

Norsk industri har de mest attraktive rammebetingelser for energi i Europa og blant de beste også globalt. Den positive utviklingen illustreres ved rekordresultater fra industrien, fulgt av blant annet en vellykket børslansering av Elkem denne våren.

Bruken av elektrisk kraft i metallindustrien har økt hvert år etter finanskrisen, samtidig som det nordiske kraftoverskuddet vil øke i årene fremover. Det er nylig inngått en rekke langsiktige industrikraftkontrakter, noen så langt som 15-18 år frem i tid. Det anslås at NorthConnect vil påvirke kraftprisen med 0,7-1,7 øre/kWh i 2030. Den nye kabelen innebærer ikke en trussel mot industrien eller arbeidsplasser i Norge.

Om NorthConnect stoppes eller utsettes, settes milliardverdier på spill for det norske samfunn. Det er heller ikke slik at vi i Norge har enerett på salg av fleksibel kraft til Storbritannia.

Dersom Danmark realiserer sitt kabelprosjekt vestover, vil norsk kraft kanaliseres den veien mens danskene sitter igjen med mer av gevinsten. Effekten på kraftprisene blir omtrent de samme som om kabelen går fra Norge.

Det er sentralt å bygge på erfaringer fra eksisterende og pågående kabelprosjekter før igangsettelse av et nytt. Men la ikke hensynet til sikker drift være et skalkeskjul for dem som uansett ikke ønsker flere kabler. Det ble gitt konsesjon til nye forbindelser både til Tyskland og England, før den fjerde kabelen til Danmark ble satt i drift. Myndighetene bør gjøre det samme nå. Vi bør ønske et verdiskapende og klimavennlig samspill mellom norsk vannkraft og skotsk vindkraft velkommen.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua