Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Løs overvannsutfordringene nå

Utfordring: Overvannsituasjonen i mange norske kommuner er ikke holdbar, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
Utfordring: Overvannsituasjonen i mange norske kommuner er ikke holdbar, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Overvannsutfordringene i norske byer og tettsteder vil øke i takt med økt fortetting og befolkningsvekst. Kommunene må utforme sine byer og tettsteder, men trenger hjelp fra nasjonalt hold for at dette skal skje. Men det later ikke til å være en hastesak for rikspolitikerne.

Kommunene er velferds- og tjenesteprodusenter som tilrettelegger for et godt liv og gode tjenester til innbyggerne. En av de viktigste forutsetningene for kommunene å lykkes med disse oppgavene er en god infrastruktur for vann og avløp. En av utfordringene denne infrastrukturen møter stadig oftere er hvordan en skal håndtere økende overvannsmengder. Overvannet tar seg inn i avløpssystemene og belaster renseanlegg på en slik måte at disse slites ned raskere over tid. Dette fører til større drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunene. Stedvis er situasjonen så drøy at 80-90 prosent av avløpsvannet som skal renses er overvann. Gitt økte nedbørsmengder som følge av klimaendringer, vil utfordringene mot vår viktigste infrastruktur tilta.

Dette er ikke holdbart. Denne erkjennelsen resulterte i at regjeringen i 2014 nedsatte et lovutvalg for overvannsområdet, det såkalte Overvannsutvalget. Utvalget fikk et mandat om å gjennomgå gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer. I desember 2015 fremla dette utvalget sin utredning med mange gode forslag. Utredningen gikk ut på høring og siden har det vært stille. Merkelig stille. Så stille at vi må be om rikspolitikernes oppmerksomhet for å få fortgang for å sikre en infrastruktur vi alle er avhengige av. Politikere og byråkrater vegrer seg for å trå inne på andres enemerker.

Annonse

Det burde de ikke gjøre i denne saken fordi den vil påvirke deres ansvarsområder merkbart ved ekstremværhendelser, flom og sammenbrudd i vann- og avløpsinfrastrukturen. Helseministeren og andre helsepolitikere bør være urolige for hva dette vil få å si for kommune- og spesialisthelsetjenestene. Samferdselsministeren og andre samferdselspolitikere bør være urolige for hva dette vil få å si for kommunikasjon, bane og vei i tettbebygde områder.

MEF mener de økende overvannsutfordringene må føre til et bedre regelverk og at kommunene får den hjelp de trenger for å sikre sine nett og tjenesteproduksjon. Det haster å få innført et godt vann- og avløpsregelverk. Å ta overvannsutvalgets utredning opp fra kontorskuffen er et steg i riktig retning. Kvaliteten på VA-systemene i byer og tettsteder tåler ikke mer sendrektighet.

Neste artikkel

Politikere rystet over masseskyting i Oslo