Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

"Jeg forstår det er vanskelig for bøndene som rammes"

En bærekraftig ulveforvaltning er i samsvar med Stortingets vedtak.

 Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det er bred enighet om at vi skal ha ulv i Norge. En konsekvens av dette er at noen bønder opplever tap av beitedyr. Jeg forstår at dette er vanskelig for dem som rammes.

Lars Petter Bartnes skriver i Nationen 11. juli at jeg fører en rovviltpolitikk som ikke er i tråd med det Stortinget har vedtatt. Dette er ikke riktig. Et bredt stortingsflertall har vedtatt at vi skal ha ulv i norsk natur. Denne regjeringen fører en rovviltforvaltning som nettopp er i tråd med internasjonale konvensjoner, naturmangfoldloven, rovviltforlikene fra 2004 og 2011 og stortingsflertallets ulvevedtak i 2016.

Det blir hevdet at sauetapene i Nord-Østerdal kunne vært unngått dersom den ene observerte ulven hadde blitt skutt i slutten av april. Det er ikke dokumentert at ulven som ble sett i Tynset i april er det ene individet som har stått bak skader på sau i Nord-Østerdal. Det kan ikke utelukkes at den har tatt sau, men vi vet utfra DNA-analyser at det er registrert minst tre ulver i området. Alle kommer fra svenske revir.

Annonse

Med ytterligere to ulver i Nord-Østerdal ville det etter all sannsynlighet vært uunngåelig med skader i vår og sommer. Det var heller ikke spesielt gode sporingsforhold i april. Derfor er det vanskelig å se at en fellingstillatelse i april ville ført til at tapene ble unngått.

Regjeringen arbeider ut fra den todelte målsettingen om at vi både skal sikre levedyktige rovviltbestander og ha beitenæring i Norge. I beiteprioriterte områder skal vi ha lav terskel for å ta ut dyr som utgjør et skadepotensial, mens vi i rovviltprioriterte områder skal ha høy terskel for å ta ut rovdyr.

Jeg har stor forståelse for den tunge situasjonen sauebønder blir satt i når ulv har tatt sau og lam. Beredskapen i rovviltforvaltningen er svært høy for at tapene skal bli så små som mulig, og mange av de tiltakene som har vært etterspurt er fulgt opp av regjeringen. Det er åpnet for bruk av såkalt løs på drevet halsende hund (hund som går løs, følger spor og bjeffer), det gis betydelige midler til skadefellingslag og søknader om skadefelling behandles svært raskt.

Statens naturoppsyn vurderer hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige, også bruk av helikopter. Dette er imidlertid lite egnet i sommersesongen i områder med mye skog.

Vi har gode erstatningsordninger for å kompensere for tapene. Tap av sau er redusert med over 40 prosent de siste årene.

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt