Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen fare for arvesølvet

Til utlandet: Norned-anlegget til Statnett, rett før åpningen av sjøkabelen til Nederland i 2008. Foto: Tor Erik Schrøder
Til utlandet: Norned-anlegget til Statnett, rett før åpningen av sjøkabelen til Nederland i 2008. Foto: Tor Erik Schrøder

EUs tredje energimarkedspakke og deltakelse i ACER vil gi bærekraftig og sikker energiforsyning i Europa, og økt norsk innflytelse.

Dersom Stortinget gir samtykke innlemmes EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Pakken, som ble vedtatt av EU i 2009, førte blant annet til opprettelsen av ACER; EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale energiregulatorer.

ACER skal sørge for økt samhandling mellom de nasjonale, uavhengige energiregulatorene og sikre likt regelverk blant deltakerlandene. I ytterst få saker kan de også fatte bindende vedtak, men kun dersom et deltakerland ber om det eller for å hindre langvarige og kostbare konflikter mellom medlemslandene. Dette er langt fra å «gi fra seg arvesølvet», slik enkelte har hevdet i sin skremselspropaganda. Det vil ikke føre til at Norge mister makten over egne kraftressurser og energiproduksjon, da ACER ikke styrer utdelingen av tillatelser og konsesjoner.

ACERs vedtak vil uansett ikke gjøres bindende uten videre, da det er EFTAs overvåkningsorgan som vil være vedtaksmyndighet for Norge. Dette er lik ordningen EFTA har fått til for andre EU-byråer som i de senere år har blitt satt til å utføre ulike forvaltningsoppgaver. Norsk deltakelse i ACER vil dessuten gi Norges vassdrag- og energidirektorat en plass ved bordet i EU-byrået, som gjør at Norge kan påvirke saker og prosesser i langt større grad enn i dag. Samtidig vil ikke Norge, som utenforland, ha stemmerett.

Annonse

Skiftende regjeringer har problematisert utviklingen av EU-byråer og -tilsyn, men så langt er ingen utredning av konsekvensene for EØS-avtalen og for norsk suverenitet tatt. En slik utredning – som i alle tilfeller vil vise at et fullverdig medlemskap er beste utvei for å sikre både interessene til norske borgere og industri samt norsk selvråderett – bør derfor tas.

Den pågående utbyggingen av strømkabler fra Norge til kontinentet og Storbritannia er frakoblet ACER. At EU-byrået vil kunne pålegge utbygging av flere mellomlandskabler, slik motstandere hevder, er feil. Mellomlandskabler kan påvirke de svært lave, norske strømprisene noe, men i hovedsak vil de gi en rekke positive ringvirkninger. Norge vil kunne eksportere mer fornybar vannkraft i regnfulle perioder og importere rimeligere energi fra Europa i tørre perioder med stor vind- og solkraftproduksjon. Dette fører til mer stabile strømpriser uavhengig av sesong og en mer klimavennlig energisektor i Europa.

En faktabasert debatt om ACER og EUs energisamarbeid er nødvendig for å unngå spredning av falske EU-nyheter og misforståelser. Den tredje energimarkedspakken vil gi økt eksport og mer bærekraftig og sikker energiforsyning i Europa, i en tid preget av sikkerhetspolitiske utfordringer og omfattende vær- og klimaendringer.

Neste artikkel

Norske kommuner i søppelstrid med EØS-tilsyn