Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva med landbruket i Finnmark?

I forbindelse med sammenslåing av Troms og Finnmark er det framkommet bekymringer fra melkeprodusenter som går på melkekvoteregionene.

Finnmark er egen melkekvoteregion. Foto; Mariann Tvete

Jon Nikolaisen, leder for Bonde- og småbrukarlaget i Finnmark, har registrert den samme usikkerheten rundt temaet og hvordan fylkessammenslåinga kan påvirke omsetninga av kvoter for kumelk. Nikolaisen forteller at det tidligere har vært fylkesvise kvoteregioner, men etter siste revidering er det blitt regioner.

Finnmark er én av de 14 melkekvoteregionene og Troms en annen. I forbindelse med revideringa ble det presisert at Troms måtte bestå som egen region fordi etterspørselen etter kvote er lav sammenlignet med nabofylkene. På den måten risikerer man å flytte mye av melkeproduksjonen ut av fylket og svekke både landbruket og foredlingsindustrien dersom man setter Troms i samme kvoteregion som Finnmark.

På dette grunnlaget deler ikke Nikolaisen den samme bekymringen, men presiserer samtidig at Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil fortsatt arbeide for å beholde dagens kvoteregioner i nord. John Osvald Grønmo, seniorrådgiver på Sametinget på avdeling for næring, kultur og helse, sier at det ikke er kommet signaler på sammenslåing av melkeregionene fra sentralt hold.

Frp hadde tidligere forslag på å legge Troms og Finnmark innunder samme melkekvoteregion, men fikk ikke gjennomslag for forslaget. Ut fra tilskuddssøknader ser Grønmo en optimisme i landbruket tross sammenslåing av fylkene, søknadene viser investeringsvilje. Samme optimisme legger han merke til i dialog med faglagene.

Sammenslåing av fylkene gir ringvirkninger i hele regionen. Hos Fylkesmannen i Finnmark er de fornøyd med løsninga de har kommet fram til. Landbruksavdelinga blir ledet fra Tromsø av direktør Berit Nergård Nyre, mens Thorild Gjølme blir assisterende direktør og sittende i Vadsø.

Annonse

Som SápmiAgri har forstått etter å ha snakket med både faglagene, Sametinget og Fylkesmannen er det ingen grunn til å hasteselge kvote for å få mer igjen for den før sammenslåing selv om det er høyere pris på det private markedet i Finnmark enn Troms.

Da det per i dag ikke ser ut som en sammenslåing av kvoteregionene er på trappene. Innovasjon Norge Arktis ser for seg at rammen for tilskudd til landbruket i Finnmark kan reduseres neste år dersom årets ramme ikke blir oppbrukt, og de ubrukte midler ikke lenger kan overføres ved nyttår. Andre fylker inkludert Troms, har for liten ramme i forhold til antall søknader.

Innovasjon Norge Arktis oppfordrer derfor de bønder som planlegger investeringer, om å søke så snart som mulig. Fra 2019 vil Innovasjon Norge ikke lenger gi finansiering til sauebruk med bakgrunn i overproduksjon.

SápmiAgri synes det er synd at Finnmark som ikke er med på å bidra til overproduksjonen, skal lide under reglene. Spesielt synd er det at sauebønder i Finnmark har bygd ned sin produksjon for å avhjelpe en nasjonal utfordring.

Sau er ikke bare et viktig tilskudd til kjøkkenet, men beitedyr er også avgjørende for å holde kulturlandskapet i hevd.

Sametingets prioriteringer innenfor jordbruk for 2019 blir ikke avklart før i desember, men Sametinget synes at det er urettferdig at sauebønder i fylker som ikke har overproduksjon også må betale for overproduksjonen i resten av landet.

Neste artikkel

Elvestuen overkjører demokratiet i ulvesaken