Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gammelskogen lever

Mathias Sellæg hevder jeg «raljerer», farer med «usannheter» samt representerer «urbane pressegrupper».

Gammelskog: I gammelskog skjer foryngelse når enkelttrær går over ende og nye vokser opp, skriver innsenderen. Foto: Naturvernforbundet
Gammelskog: I gammelskog skjer foryngelse når enkelttrær går over ende og nye vokser opp, skriver innsenderen. Foto: Naturvernforbundet

Han har en ufin debattform ved å karakterisere meningsmotstandere. Naturvernforbundet vil ha en mye mer saklig og kunnskapsbasert debatt.

Det er alvorlig at Sellæg formidler skogøkologi som ikke er kunnskapsbasert. Sellæg tror vern er «forunderlig kortsiktig fordi gammelskogen uansett snart vil kollapse av stormfelling, rett og slett fordi skogen er utvokst og for gammel». Og at «miljøelementer man ønsker å verne (vil) forsvinne og det vil ta naturen 150-250 år til man forhåpentligvis igjen har noenlunde tilsvarende gammelskog på vernearealet». Dette er skogøkologisk feil.

Det er sjelden at store arealer biologisk gammel skog kollapser samtidig. Risiko for kalamiteter er størst i ensaldrede monokulturskog og særlig granplantasjer. I gammelskog viI sjiktning samt variert alders- og treslagssammensetning motvirke storskalakollaps. Slik skog kan stå i lang tid som et vel fungerende, dynamisk og artsrikt økosystem.

Annonse

I gammelskog skjer foryngelse når enkelttrær går over ende og nye vokser opp. Over tid øker variasjon av dimensjons-, alders- og treslagssammensetning samt at død ved akkumuleres. Dette er sjeldne og biologisk svært rike skoger. Tilfeldige kollapser kan forkomme på små arealer, men forskning på gamle natur- og urskogers dynamikk viser mest småskaladynamiske endringer. Også i vernede gammelskoger. Det er feil som Sellæg hevder at vernet gammelskog vil kollapse og mangle miljøelementer i 150-250 år.

Flatehogst av gammelskog er metoden som fjerner alle viktige miljøelementer. En flatehogst gir en monokultur som igjen hogges lenge før trærne blir biologisk gamle. Et slikt område mangler død ved, variasjon, gamle trær og har mindre biologisk mangfold.

Vern er den viktigste metoden for bevaring av artsmangfold. 60 prosent av alle artene lever i skogen og halvparten av de rødlista arter bor her. Skogbruket var og er den største trusselen mot dette mangfoldet. Kun 2,6 prosent av skogen er eldre enn 160 år. For svært mange rødlista arter er gammelskogen deres leveområde. Gammelskogen lever!

Vern er ikke en konserverende osteklokke, men å la naturens egen dynamikk få råde. Skogen har ingen selvødeleggelsesstrategi, slik Sellæg later til å tro når han hevder at «vern av gammelskog er derfor egentlig vern av noe som ikke kan vernes». Også dette er helt feil og det er oppsiktsvekkende at slikt formidles av en tidligere fylkesskogsjef.

Neste artikkel

Om høvleri på strender og høyhus langs Mjøsa