Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fem grunner til å ha ulv i Norge

Mer innmarksbeite vil bety mer seterslått, skriver innsenderen. Foto: Yngve Rekdal
Mer innmarksbeite vil bety mer seterslått, skriver innsenderen. Foto: Yngve Rekdal

Ulven er en toppredator som holder naturen i sjakk, spesielt store hjortedyr. Det fører til sunnere elg- og hjortestammer da svake, syke og skadde dyr tas ut og dyrenes naturlige årvåkenhet og skyhet bevares.

Ulven hjelper åtseletere blant annet den sterkt truede fjellreven som greier å overleve de tøffe tidene, spesielt vinteren da den ellers ikke greier å nok finne mat.

Ulven hjelper til med å bedre forholdene for trær og busker som ellers vil bli overbelastet av for store stammer av beitedyr. Disse store stammene gir også oppblomstring av hjortelusflue og flått. De store rovdyrene vil også kunne holde prionsykdommer som skrantesjuke borte i utmark.

Vi har forpliktet oss til å bevare ulvene og de andre store rovdyrene i følge dyremangfoldsloven, Rio-konvensjonen.

Vi skal ta vare på ville dyr og planter i deres naturlige leveområder. Det legges særlig vekt på sårbare og truede arter og dyrearter som vandrer over større områder noe som krever samarbeid mellom flere stater, Bernkonvensjonen.

Meninger: Tull med tall om ulv

Annonse

Ved å ha flere ulver og store rovdyr vil sauenæringen måtte legge om til mer bruk av innmark blant annet mer slått av seterbeite som igjen vil resultere i mindre gjengroing og øke naturmangfoldet.

Ved å begrense sauenæringen noe, som Nortura anbefaler, vil prisene på sauekjøtt stige som følge av tilbud og etterspørsel. Dette vil minske behovet for overføringer fra storsamfunnet og vi slipper å dumpe subsidiert overskuddskjøtt til utlandet.

Det er også ønskelig å gå ned på konsumet av kjøtt, spesielt rødt kjøtt, av ernærings- og folkehelse-hensyn.

50 prosent av metangass (CH4) kommer fra landbruket. Nesten utelukkende kommer disse utslippene fra husdyrhold.

Neste artikkel

Bondelaget er glad for ulvesak til Høyesterett