Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det handler om arbeidsplasser

Norge har en historie som sjøfartsnasjon vi skal være stolte av. Regjeringens viktigste mål er å sikre Norges posisjon som maritim stormakt og sikre norske sjøfolk.

Kiel-ferge: Color Fantasy. Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix
Kiel-ferge: Color Fantasy. Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix

Den såkalte Color Line-saken utgjør en del av en større helhet. Det ser det ikke ut som Nationens Hilde Lysengen Havro har fått med seg.

Det er ikke slik at spørsmålet om Color Line ble lagt på mitt bord som en egen sak. Regjeringen har i denne saken fulgt opp anbefalinger som ble fremmet av et utvalg der både arbeidsgivere og arbeidstakere var representert. Utvalgets anbefalinger bestod av en rekke tiltak, og var et kompromiss mellom partene. Målet var at disse tiltakene til sammen skulle skape forutsigbare og robuste rammevilkår for den maritime næringen, både sjøfolk og rederier. Som en oppfølging av utvalgets anbefalinger har vi innført full refusjon av inntektsskatt, trygde- og arbeidsgiveravgift for mannskap om bord på en rekke skip, også for utenriksfergene i NOR.

Vi prioriterer norske sjøfolk.

Anbefalingen om å tillate Color Line å registrere seg i NIS ikke kan ses på isolert, men må ses på i sammenhengen med styrkingen vi har gjennomført i andre ordninger. Vi prioriterer norske sjøfolk. Kartlegging av norsk maritim kompetanse og sysselsetting for norske sjøfolk er viktig for å sikre at vi retter innsatsen riktig for å bevare og styrke norsk maritim klynge. Fra min side har det også vært viktig å få etablert et godt tallgrunnlag for utviklingen i sysselsettingen blant norske sjøfolk. Derfor gjennomfører departementet nå i samarbeid med SSB et arbeid for å få en oversikt over sysselsettingen av norske sjøfolk.

Regjeringen har i denne saken sagt det samme over flere år. Det er ikke fordi dette er en enkel sak. Det handler om arbeidsplasser. Regjeringen har i denne saken sagt det samme over flere år. Det er ikke fordi dette er en enkel sak. Det handler om arbeidsplasser. Det er riktig at denne saken på den ene siden handler om 700 ansatte som kanskje kan miste jobben, og på den andre siden en risiko for at inntil 2500 arbeidsplasser kan stå i fare. Jeg er ikke villig til å ta den risikoen. Jeg har også fått med meg at Color Line har gått med overskudd de siste årene. Mitt utgangspunkt er at vi ikke kan lage en langsiktig maritim politikk basert på øyeblikksbilder av markedet. Jeg er ikke villig til å ta den risikoen. Jeg har også fått med meg at Color Line har gått med overskudd de siste årene. Mitt utgangspunkt er at vi ikke kan lage en langsiktig maritim politikk basert på øyeblikksbilder av markedet.

Denne regjeringen har lovfestet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Det er fordi vi ikke bare er opptatt av skip med norske flagg, men fordi vi også er opptatt av norske sjøfolk om bord. Og siden næringen er internasjonal og møter hard konkurranse har vi sikret at ordningen, som skal gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige, nå er norsk lov. Vi har også styrket ordningen. I 2017 var det i gjennomsnitt 11.100 sjøfolk i ordningen og det ble utbetalt omtrent 1850 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2018 bruker vi i overkant av to milliarder kroner. Det er et høyt beløp, som vi prioriterer å bruke på norske sjøfolk. Dette er penger som noen vil hevde kunne vært brukt til blant annet skole, eldre og helse.

Vi prioriterer havnæringene i forsknings- og innovasjonspolitikken. I 2016 gikk det til sammen 5,2 milliarder kroner til havnæringene fra mitt departement og gjennom våre etater, i hovedsak Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det gjør vi fordi maritime bedrifter er viktige brukere av støtteordningene.

Regjeringen satser på Norge som havnasjon, senest med strategien «Ny vekst, stolt historie». Vi skal fortsette å støtte det maritime miljøet i Norge – og norske sjøfolk.

Neste artikkel

For enkelt om egne merkevarer og konkurranse