Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dag Fossen med handlekraft

Handler før han leser.

Dag Fossen bør lese alle landbrukets krav, anbefaler innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Dag Fossen bør lese alle landbrukets krav, anbefaler innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

I sitt innlegg om tørkekrisen med overskriften «Praktikere med handlekraft?» er Dag Fossen så handlekraftig at han uttaler seg før han har lest hele jordbrukets krav. Derfor kommenterer han bare de punktene som gjelder regelendringer, og som statsråd Jon Georg Dale kvitterte ut samme dag.

De punktene av økonomisk karakter som Dag Fossen ikke rakk å lese før han sendte innlegget sitt til Nationen, er formulert slik: «Jordbruket krever på nåværende tidspunkt følgende tiltak av økonomisk karakter:

• Satsen for kompensasjon av avlingsskade på gras økes med 50 prosent. Satsen er i dag 3,85 kr FE/m og er basert på normale fôrpriser. Kostnadene pr fôrenhet grovfôr er langt høyere enn normalt.

• Taket for utbetaling av avlingsskade økes.

• Tilskudd til frakt av norskprodusert halm og grovfôr.

Annonse

• Ved avlingsskade på gras åpnes det for individuell vurdering av skadeomfanget. For en del bruk vil avlingsnivået avvike vesentlig fra avlingsnormen i kommunen og dermed gi en egenandel langt ut over 30 prosent.

• Det gis avlingsskade på innmarksbeite i avlingsskadeordningen. Dette kan enkelt gjøres ved at avlingsskade i kroner pr dekar beregnet for fulldyrka eng på foretaket multipliseres med den etablerte faktoren for innmarksbeite på 0,6.

Disse punktene vil partene arbeide videre med sikte på rask avklaring. Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag skriver avslutningsvis i vårt krav: «Krisesituasjon i næringa vil endre seg fra uke til uke avhengig av værsituasjonen framover. Det vil derfor kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak.»

Derfor tar Norsk Bonde- og Småbrukarlag imot alle gode forslag. Vi har regnet på forslaget som er gjengitt i Dag Fossens innlegg, dvs. å utbetale et forskudd på 400 kroner pr. da grovfôrareal med avlingsskade. I verdi avviker ikke dette forslaget mye fra jordbrukets krav. Jordbruket hadde også et krav som ville ivareta bondens likviditet ved kravet om at 70 prosent av en beregnet avlingsskadeerstatning skulle kunne utbetales umiddelbart.

Nå kommer innspill fra ulike hold rundt om i Norge om at nødvendig saksbehandlerkapasitet på landbrukskontorene og hos fylkesmennene kan bli en betydelig minimumsfaktor i erstatningsoppgjøret. Og bonden trenger penger fort fordi det er nå grovfôr må kjøpes.

Kanskje forslaget fremsatt i Dag Fossens innlegg ikke er så uaktuelt likevel?

Neste artikkel

EUs miljøbyrå advarer mot mer tørke, oversvømmelse og skogbrann