Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bokfør klimagevinster

Kua: Kan redusere metanutslippet med annet fôr. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Kua: Kan redusere metanutslippet med annet fôr. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Husdyrforskningen på klima gjør framskritt både internasjonalt og hos oss. Fra Canada rapporteres det om vellykkede forsøk med et tilsetningsstoff som har gitt opp til 60 prosent reduksjon i utslipp av metan fra drøvtyggere. Tilsvarende har Felleskjøpet nylig lansert drøvtyggerkraftfôr tilsatt et stoff som skal redusere metanutslippet med hele 20 prosent.

Metan fra fordøyelsen utgjør halvparten av det samla utslippet av klimagasser fra jordbrukssektoren. Potensial for utslippsreduksjoner ved bruk av slike stoffer er derfor betydelig. Hos oss er modeller som skal benyttes i rådgivning for klimakutt på hver enkelt gård snart på plass for alle produksjoner. Gjennom «Klimasmart landbruk» vil dette også være et verktøy for å rapportere klimatiltak og utslippsreduksjoner fra enkeltgårder. Det skjer altså mye, og betydelige reduksjoner i utslipp fra jordbruket kan komme før man aner.

Ettersom jordbrukssektoren i Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser betydelig i tiden framover, er det avgjørende at klimagevinstene som oppnås innen jordbruket må kunne bokføres i den nasjonale rapporteringen til IPPC (FNs klimapanel). Dette er bare delvis mulig i dag. Landbruks- og matdepartementet oppnevnte senhøsten 2017 «Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp fra jordbruk». Utvalget skal bl.a. gi faglige råd om hvordan eksisterende beregninger av utslipp og rapporteringsrutiner knyttet til utslippsregnskapet kan forbedres.

Annonse

Utvalget bør fokusere på administrative og politiske tiltak rettet mot å forbedre nåværende rapporteringssystemer, som muliggjør at klimagevinster i jordbrukssektoren kan bokføres. Gode rapporteringssystemer som fanger opp effektene av tiltak, er avgjørende for at jordbrukssektoren skal nå målene om utslippsreduksjoner av klimagasser.

Neste artikkel

Mener dette er grunner til opprøret i Nederland: – Omfanget, hastigheten og manglende involvering