De alvorlige konsekvensene vi nå ser under og etter ekstremværet Hans viser at det er nødvendig å styrke dette arbeidet ytterligere.

Vi er for eksempel ikke godt nok forberedt på de ekstreme værhendelsene som klimaendringene skaper. Vi trenger bedre oversikt og forsterkede tiltak for å verne om bygg og infrastruktur.

Kartleggingen og tiltakene som har blitt gjennomført hittil har i for stor grad vært gjennomført med utgangspunkt i dagens klima, og ikke med tanke på et mulig endret fremtidig klima.

Jeg er opptatt av at vi gjennom statsbudsjettene framover må ha en enda sterkere satsing på beredskap, herunder flom- og rassikring. Vi må sikre at myndighetene og beredskapsaktørene er godt rustet til å møte et bredt spekter av utfordringer.

Ekstremværet i august har med all tydelighet vist oss hvor raskt kriser kan komme, og hvilke enorme konsekvenser de kan få. Vi har fått erfare hvor viktig det er å være forberedt og handle raskt. Det er derfor viktig at vi har tilgang til beredskapsressurser, personell og utstyr i hele Norge. Når veien er oversvømt eller raset er gått er det vesentlig at redningsressursene er tilstede der de trengs, og ikke står fast på den andre siden av ferdselshindringen.

En viktig lærdom vi må ta med oss fra flomhendelsene de siste ukene er den viktige rollen kommunene spiller gjennom sin nærhet, gode lokalkunnskap og oversikt over hvor tilgjengelige ressurser finnes. Ansatte og frivillige i kommunene og de lokale beredskapsorganisasjonene har lagt ned en enorm innsats døgnet rundt for å redde folk og verdier. De skal ha stor takk!

Hvor god beredskapen er når krisa rammer, avhenger i stor grad av den lokale beredskapskapasiteten. Å sørge for at kommunene har tilstrekkelige beredskapsressurser er helt avgjørende for hvor godt tilsvarende hendelser vil bli håndtert i årene framover.

Jeg mener vi må fortsette og intensivere satsingen på beredskap i stort. Et sterkere forsvar, flere politifolk i nærmiljøene, oppgradering av brann og redning, digital sikkerhet, helseberedskap og selvfølgelig matberedskap. Klimaendringene krever nye måter å arbeide på i både stat og kommune. Vi må kjenne til de mulige konsekvensene av klimaendringene tidlig, for å verne om bygg og infrastruktur.

Det vil bli mer ekstremvær fremover. Vi vil oppleve kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom og sørpeskred. Nå må vi brette opp ermene og gjøre det som trengs for at vi på sikt blir mindre sårbare mot slike hendelser. Da må klimatilpasning av bygg og infrastruktur, håndtering av overvann og styrking av kommunenes nøkkelrolle i beredskapsarbeidet, stå øverst på arbeidslista.

Beredskapen må styrkes i alle ledd – og Senterpartiet i regjering skal fortsatt gå i front i dette arbeidet!