Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vraker viktige kulturmål

Regjeringa undergraver Stortingets 2020-mål for ivaretakelsen av norsk kulturarv. Det er uakseptabelt.

Uten å sjenere seg for verken stortingsvedtak, Riksantikvaren eller hensynet til kulturarven, kutter Solberg-regjeringa bevilgningene til Riksantikvaren og kulturminnefondet – og setter 2020-målene til side.

Den blåblå regjeringa bryr seg åpenbart for lite om kulturarven i seg selv, men hva med den kommersielle siden? Bryr ikke Klima- og miljøministeren og regjeringa seg om den heller? Kulturminnene er viktige for turistnæringa.

I statsbudsjettet for 2018 viser regjeringa til at «det har lenge vært klart at målet for ordinært vedlikeholdsnivå for programmene i løpet av 2020 vanskelig kan bli nådd, med to unntak; stavkirkeprogrammet og trolig brannsikringen av stavkirkene»

For det første handler det om et uforsvarlig bunn-nivå når regjeringa ikke kan garantere at stavkirkene får brannsikring, men må ty til «trolig».

For det andre må regjeringa selv ta ansvaret for manglende prioritering og manglende oppfølging av Stortingets vedtak. I 2005 og 2013 vedtok Stortinget at kulturminnemålene skulle nås innen 2020.

Generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen sa det slik her i avisa onsdag: «De siste fire årene har regjeringen unnlatt å trappe opp kulturbevilgningene slik det har vært forutsatt. Derfor ligger Norge nå svært dårlig an i arbeidet med å nå 2020-målsettingene.»

Oppsummert

Vedtatt opprustning av kulturarven

1 Stortinget har vedtatt 2020-målsettinger for forvaltningen av kulturarven. Målene omfatter blant annet ti bevaringsprogrammer som skal sørge for at tapet av verneverdige kulturminner minimeres.

3400 fredede bygninger

2 Ett av 2020-målene er at alle 3400 fredede bygninger i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. 62 prosent av dem trenger istandsetting. Miljøministeren ser bort fra målet, og har ingen ny, konkret plan.

Må ta ansvar

3 Regjeringas bortforklaringer bør erstattes med bevilgninger og innsats, før verdifull kulturarv går tapt.

Annonse

Generalsekretæren i Fortidsminneforeningen reagerer også kraftig på at regjeringa endrer kulturminnemålene «De nasjonale 2020-målene, som blant annet omfatter ti bevaringsprogrammer som skal bidra til at tapet av minneverdige kulturminner minimeres, er nå i det blå», sier Ola Fjeldheim til Nationen.

Ett av 2020-målene er at alle 3400 fredede bygninger i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Klima - og miljøminister Vidar Helgesen (H) ser nå helt bort fra dette målet. Helgesen mener store etterslep gjør det umulig å få alle fredede bygninger opp på ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.

Riksantikvaren har regnet ut at det er nødvendig med 190 millioner kroner ekstra i årene 2015-2020 for å nå målene. «Hvor mye penger som kommer i årene framover, kan vi ikke si noe om nå. Det får vi komme tilbake til i de kommende statsbudsjettene», sier Vidar Helgesen, som kimser av 2020-målene: «Vi ønsker nå å bli målt på mer enn bare nivået et bestemt årstall. (...). Det er kvaliteten og ikke kvantiteten som er avgjørende», sier Helgesen.

Mener Helgesen at Stortinget ikke la til grunn at opprustingen av kulturminner, herunder fredede bygninger, skulle gjennomføres kvalitetsmessig da 2020-målene ble vedtatt? Nå bør bortforklaringene erstattes med bevilgninger og innsats, før verdifull kulturarv går tapt.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet