Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil jakte elg og rype med pil og bue

Norges Buejegerforbund har søkt om en prøveordning for å jakte på rype og elg med pil og bue.

Søknaden om prøveordning er nylig sendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Direktoratet har tidligere avslått søknader om å oppheve forbudet mot jakt med pil og bue. Buejegerforbundets søknad har denne gang støtte fra Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, skogeierorganisasjonen NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund. De fem organisasjonene har sammen laget et forslag til prøveprosjekt og vil samarbeide om å gjennomføre prosjektet dersom søknaden blir innvilget. «Med den faglige tyngde partene i prosjektet representerer, ligger alt til rette for en profesjonell og ryddig gjennomføring», heter det i prosjektbeskrivelsen. - Voksende jaktform

Organisasjonene argumenterer blant annet med at jakt med pil og bue internasjonalt er blitt «en godt etablert og sterkt voksende jaktform». Det blir også hevdet at bue med tilhørende utstyr i den senere tid har hatt en utvikling som knapt noe annet sivilt våpen. Som eksempel nevnes at i Finland og USA benyttes pil og bue til å redusere bestander av skadegjørende rådyr og harer i parkene. I Norge er det lovbestemt at all jakt skal foregå med våpen der prosjektilet blir drevet med kruttgass. Organisasjonene påpeker at med et fortsatt forbud, vil norske rettighetshavere miste muligheten for å ta del i den utviklingen som skjer. Tilsvarende vil det økende antallet buejegere i Norge velge internasjonale reisemål for sin jaktutøvelse, blir det hevdet. Småvilt og storvilt

Annonse

Prosjektet som skisseres i søknaden, innebærer utprøving av ulike jaktformer flere steder i landet. Samtidig skal det foregå kvalitetssikring og opplæring av buejegere. Som eksempler nevnes «jakt fra fjell til fjære» på Vestlandet. Dette vil kunne omfatte småvilt som rype og sjøfugl, og større vilt som hjort, rein og rådyr. På Østlandet ser jeger- og grunneierorganisasjonene for seg at jakt med pil og bue kan omfatte småvilt som ender, hare, duer og skogsfugl, og større vilt som rådyr, hjort og elg. Prøveprosjektet skal ifølge søkerne gi svar på om pil og bue kan være «et naturlig supplement til dagens jakttradisjoner i Norge». Videre vil søkerne finne ut hva denne jaktformen kan bety for rekruttering av nye jegere. De fem organisasjonene tror prøveprosjektet vil vise at tiden er moden for å endre viltloven. ©NTB

Neste artikkel

Jegere og ulv påvirker elgen på ulike måter