Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riksrevisjonen krever opprydning i Mattilsynet

Det er altfor store variasjoner i Mattilsynets saksbehandling av ellers like tilsyns- og klagesaker, konstaterer Riksrevisjonen i en fersk rapport. Dette må tilsynet og departement ta tak i.

Mattilsynet lover bot og bedring.

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse der distrikts- og regionkontorene i Mattilsynet fikk tilsendt like saker til behandling. Før de ble sendt ut, ble sakene kvalitetssikret av Mattilsynets hovedkontor.

- Det er alvorlig når vi på det niende året etter sammenslåing av tilsynene må konstatere store forskjeller i saksbehandling. Det kan få alvorlige konsekvenser for folk. Det er forskjell på å få en virksomhet stengt og fortsatt få drive videre i påvente av å gjennomføre tiltak, påpekte riksrevisor Jørgen Kosmo da han tirsdag presenterte rapporten, som nå er overlevert Stortinget.

Les også: Mattilsynet mener veisalt ikke påvirker norsk vannforsyning

Med en viss oppgitthet kunne han konkluderer med at enhetlig saksbehandling fortsatt er hovedutfordringen for Mattilsynet, nær ni år etter opprettelsen.

Lover bedring

Mattilsynet forsikrer at riksrevisorens kritikk tas på alvor. Administrerende direktør Harald Gjein var raskt ute med svar på tiltale:

- Vi tar kritikken på alvor, og gjennomfører tiltak for å bli enda mer enhetlig, sier Harald Gjein. Han slår fast at det er et viktig prinsipp at like saker skal behandles likt.

Gjein peker på at Mattilsynet fortsatt er en relativt ung etat, men lover at målene skal nås.

- Jeg synes det er viktig å minne om at Mattilsynet oppnår målet om trygg mat, god dyrehelse og god dyrevelferd. Vi måler hele tiden hvordan tilstanden er på disse områdene, og vi ligger meget godt an i Norge, sier Gjein.

Etablert 2004

Mattilsynet ble etablert i 2004 og overtok da ansvaret for oppgavene til Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene, Fiskeridirektoratets sjømatkontroll, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn. Tilsynet er underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Annonse

Les også: Mattilsynet ber grisebønder vaksinere seg mot svineinfluensa

Undersøkelsen av virksomheten så langt viser altså store - og til dels helt uakseptable - variasjoner i saksbehandlingen.

- Forskjellene er uheldige i forhold til forvaltningsprinsippet om likebehandling, påpeker Kosmo.

Dette forutsetter Riksrevisjonen at departementet i dialog med Mattilsynet tar tak i. Den tidligere Ap-statsråden Kosmo har også et ris bak speilet: Riksrevisjonen vil vurdere effekten av slike tiltak ved oppfølging av undersøkelsen.

Ikke så effektivt

Riksrevisjonen stiller seg også tvilende til om sammenslåingen har ført til 10 prosents driftsbesparelse i forhold til de tidligere tilsynene, slik Stortinget forutsatte.

Les også: Mattilsynet anmelder bonde i Ringsaker etter funn av avmagret kukadaver

Departementet mener driftskostnadene er redusert med 100 millioner kroner fra 2004 til 2008, men dette kan Riksrevisjonen ikke bekrefte, ikke minst på grunn av uensartet utgiftsføring.

Også på det datatekniske er mye ugjort, mener Riksrevisjonen.

- Det er behov for videreutvikling av IT-systemet MATS, som skal sikre enhetlig tilsyn i Mattilsynet, og det er behov for å heve kvaliteten på styringsinformasjonen fra tilsynet, påpeker Riksrevisjonen.

Mye å gripe fatt i, med andre ord. (©NTB)

Neste artikkel

Borch advarer mot å flytte ansvaret for dyrevelferd fra Mattilsynet