Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringens jernbanereform baner vei for mer gods på lastebiler

Regjeringens jernbanereform kan gi mer gods langs veien og mindre på jernbanen, mener Norskog.

Mer på bil: Om kjøreveisavgiften blir gjeninnført, vil det føre til mer tømmertransport på vei og mindre på jernbane, mener skogeierne. 
 Foto: Mariann Tvete
Mer på bil: Om kjøreveisavgiften blir gjeninnført, vil det føre til mer tømmertransport på vei og mindre på jernbane, mener skogeierne. 
 Foto: Mariann Tvete

Regjeringen er i ferd med å omorganisere jernbanestrukturen, og de ønsker blant annet å utnytte togskinnene i større grad enn i dag. De skal bli bedre vedlikeholdt og mer brukt.

Jernbanereform

Det er over 4000 kilometer jernbane i Norge. Regjeringen ønsker å utnytte dem mer effektivt.

12. mai la de fram en stortingsmelding, «På rett spor», om reform av jernbanestrukturen.

Den er nå til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen, som skal komme med sin innstilling 11. juni.

Reformen er planlagt behandlet i Stortinget 15. juni.

Kilde: Stortinget

For å få til det, ønsker Samferdselsdepartementet blant annet å innføre en kjøreveisavgift, altså at togselskapene betaler for bruk av strekningene de faktisk kjører tog på. Gods- og persontog skal likebehandles, og i regjeringens forslag til endret jernbanestruktur foreslås en rabatt for dem som velger å kjøre tog på «upopulære» tider og strekninger.

Bryter med målet

Skogeierorganisasjonen Norskog mener en slik avgift vil flytte godstrafikken fra jernbanen til veinettet.

– Kostnaden ved å laste om tømmer er relativt høy allerede. Vi må spare tolv mil kjøring med tømmerbil for at det skal være verd å laste om til tog. Får vi i tillegg en kjøreveisavgift, vil det kreve at vi sparer ganske mange flere mil før det lønner seg å laste om. Resultatet blir at en større andel tømmer forblir på vei. Jeg antar at det samme vil gjelde for mange andre næringer, sier Gaute Nøkleholm, assisterende direktør i Norskog.

Det er ikke mer enn ti år siden kjøreveisavgiften ble avskaffet sist.

– Den gang var avgiften basert på hvor mange tonn per kilometer du kjørte. De sier ikke hvor stor avgift de ser for seg nå, men når verdien på det tømmeret som fraktes på jernbane ikke er mer enn 20–30 øre kiloen, så vil en kjøreveisavgift uansett størrelse slå hardt ut. Da er veien kort til ikke å ta kostnaden med å laste om fra tømmerbil til tog, sier Nøkleholm.

Fra vei til bane

Regjeringen har ved flere anledninger understrekt viktigheten av å få godstransporten flyttet fra vei til sjø og jernbane, senest i forslaget til ny reform som nå er til behandling. Skognæringen har mer enn fordoblet bruken av bane til tømmertransport på få år, og i fjor ble om lag to og en halv million kubikkmeter tømmer fraktet på tog.

«En ekstra avgift gjør at en større andel tømmer forblir på vei.»

Annonse

Det tilsvarer to og en halv rad fullastede tømmerbiler tett i tett fra Oslo til Trondheim.

– Ved å pålegge ekstraavgifter når de ikke til målet om å frakte mer gods på bane. Det bryter fullstendig med regjeringens overordna mål, og forslaget bør trekkes tilbake, sier Nøkleholm.

Vil ikke påvirke gods

Departementet sier de vil legge vekt på å unngå økte kostnader for godsnæringen. Siden avgiften skal utformes slik at den primært omfatter trafikk på fullt utnyttede strekninger og populære tider på døgnet, mener de den i begrenset grad vil påvirke godstrafikken.

Det har Nøkleholm liten tro på.

– Hvis de først innfører prinsippet om kjøreveisavgift, så er vi raskt tilbake der vi var. All erfaring tilsier at når et mellomledd pålegges kostnader, vil regningen bli sendt nedover til kundene. At vi får regninga til slutt er åpenbart, sier Nøkleholm.

Neste artikkel

Norsk skognæring kan få klimakrav fra EU