Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Myter om sau og rovdyr

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit.

 Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen
Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen

Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka.

Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker.

En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100.000 dyr i sykdom og fallskader.

La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten.

I 2015 beitet 2.084.000 sau i norsk utmark, og av disse døde 107.800 på utmarksbeite. Dette gir en tapsprosent på 5,2 prosent.

Historiske data fra før rovdyrene ble fredet viser derimot et mye lavere tap – mellom 1,5-2,0 prosent for voksen sau, og mellom 3,0-4,0 prosent for lam.

I sum gir dette et årlig tap i området 50.000 – 67.000 dyr. Dette omtales som normaltap, det vil si tap som følge av sykdom, ulykker, skader, påkjørsler, etc.

Det er derfor rimelig å anta at resten av tapet, mellom 41.000 – 58.000 dyr er tap til rovdyr.

• WWF-leder Nina Jensen mener ulvedebatten er preget av en «til tider vanvittig og ekstrem ordbruk»: Nå har forsoningsarbeidet startet

Drept sau og erstattet sau er ikke det samme. Antall drepte sau som gjenfinnes etter rovdyrangrep er betydelig lavere enn det antall som faktisk drepes.

Kadaver forsvinner fort, de spises av rovdyr, fortæres videre av mindre rovdyr og åtseletere, brytes ned av mikroorganismer og komposteres i varmen.

Det er kun snakk om timer før et sauekadaver er plukket fra hverandre, delt i biter og fraktet bort, hvorpå dødsårsak blir umulig å dokumentere.

I 2015 ble 20.200 sau og lam erstattet som tapt til rovdyr. Dette tallet består kun av dokumenterte tap, samt en varierende skjønnsmessig utøvelse hos Fylkesmannen om hvilke dyr som kan være tapt til rovdyr.

Årlig erstattes anslagsvis kun halvparten av det omsøkte tapet.

Hva gjøres? Tap på utmarksbeite har alltid hatt fokus i sauenæringa. Sauehelsa opplever stadig forbedring med tiltak som vaksinasjon, parasittbehandling før beiteslipp, sanitærrutiner, avl på sauens morsevne for ivaretakelse og overlevelse av lam, fokus på dyrevelferd, m.m.

«Antall drepte sau som gjenfinnes etter rovdyr-angrep er betydelig lavere enn det antall som faktisk drepes.»

Annonse

Norske sauebønder har også godt tilsyn med sauen, noe de plikter etter lov om dyrevelferd og forskrift om velferd for småfe.

I beitelagene samarbeider bøndene om tilsynet, det føres tilsynslogg over dyra, mange sau er utstyrt med GPS, og saltsteiner plasseres strategisk for lettere å samle sauen og sjekke at de har det bra.

Det er viktig å forebygge og redusere tap på utmarksbeite, uansett årsak.

I tillegg gjennomføres forsinket slipp og tidlig nedsanking, flytting av sau, bruk av rovdyrsikre gjerder, hjemmebeite, vokterhund, akutt ekstraordinært tilsyn, planlagt utvidet tilsyn, beredskapsarealer, med mer.

Mange av disse tiltakene utføres årlig og med varierende hell. Det mest effektive tiltaket er likevel å skille beitedyr og rovdyr i tid og rom.

Problemet med rovdyrpolitikken er derimot at flytting eller opphør av sau fører til at belastningen øker på de gjenværende beitebrukene i rovdyrsonene.

Når beitebruk opphører i rovdyrsonene forflyttes rovdyrangrepene til randsonene og videre inn i beiteprioriterte soner.

• Bakgrunn – dette må du vite om ulvedebatten: Ihjelrevne lam, mystisk tyvjakt og stadige forsøk på å dempe en tilspisset konflikt

Som følge av Stortingets rovviltforlik i 2011 fikk bøndene et løfte om krav på erstatning for tap og følgeskader grunnet fredet rovvilt. Likevel er det sauebonden som sitter med bevisbyrden.

Gjenfinningsgraden av skadet og død sau er lav, og av de få som blir funnet kan enda færre dokumenteres som tapt til rovdyr.

Det er udiskutabelt at den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark skyldes rovdyr.

Sannsynligheten er derfor stor for at tapet ville blitt redusert betydelig, trolig halvert, dersom det var færre rovdyr i utmarka

LES MER: Norges ulvejakt har skapt storm i sosiale medier og utenlandske nettaviser: Regjeringen frykter ulvejakten vil påvirke Norges omdømme

Neste artikkel

Ein av fem vil handle i Sverige når grensene opnar: – Solidarisk å handle i Norge