Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbrukssamvirket mener landbruksmeldinga er ambisiøs

Norsk Landbrukssamvirke uttaler at de er tilfreds med at Regjeringen har lagt fram en landbruksmelding som gjør det klart at de vil føre en politikk for økt matproduksjon og et aktivt landbruk i hele landet.

- Dette er ambisjoner som vi støtter fullt opp om, sier styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, Sveinung Svebestad i en pressemelding. Landbrukssamvirket viser til at regjeringen understreker at to av de viktigste forutsetningene for norsk matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat og ivaretakelse av det nasjonale produksjonspotensialet.

Les også: Bygdeungdomslaget mener landbruksmeldinga er bra

Videre heter det i pressemeldingen at: «Våre naturgitte produksjonsbetingelser og kostnadsnivå medfører at importvernet er en avgjørende forutsetning for å sikre norsk matsikkerhet.» - For Norsk Landbrukssamvirke er det viktig at Regjeringen slår fast at importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk, og at Regjeringen vil prioritere arbeidet internasjonalt for å sikre et sterkt importvern. Både landbruket og landbruksindustriens framtid avhenger av at dette arbeidet lykkes, sier Svebestad.

Les også: Dyrevernalliansen: - Feigt å utelate pelsnæringen

I landbruksmeldingen slår regjeringen fast at landbrukssamvirket, som markedsregulator og industriaktør, har en avgjørende rolle for norsk matproduksjon og er en forutsetning for å sikre et variert landbruk og verdiskaping over hele landet. - Vi er glade for at Regjeringen så klart understreker dette og tydeliggjør viktigheten av å videreføre denne modellen, sier Svebestad.

Annonse

Les også: Frp mener landbruksmeldinga vil gi mer matvaremangel i butikkene

Han mener også at regjeringen gjennom landbruksmeldingen har lagt et godt grunnlag for å kunne styrke norsk matsikkerhet, sikre forbrukernes tilgang til trygg og variert mat, ivareta verdiskapingen i næringsmiddelindustrien, og øke råvareproduksjonen i landbruket. For at ambisjonen om økt matproduksjon skal bli realisert, må det være en sunn økonomi både hos bonden og i næringsmiddelindustrien, framhever Svebestad. - Vi må ha en lønnsom råvareproduksjon i bunn og konkurransekraft i industrileddet. Virkemidlene for å oppnå dette er ikke like klart beskrevet i meldingen. På dette punktet har vi store krav og forventninger til oppfølging. Vi vil ta Regjeringen bokstavelig i den videre prosess når de sier at de ønsker å: «Bidra til forutsigbare rammebetingelser og invitere aktørene i matkjeden til å komme med innspill for å utforme rammebetingelser for en godt fungerende norsk matkjede med nødvendig konkurransekraft», sier han.

Les også: KLF: Regjeringa tør ikke drøfte markedsregulering og samvirke

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger