Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever 800 millioner per år til vern

Den norske trebygningarven er i ferd med å råtne. Kulturarvdirektør Grete Horntvedt mener en tidobling av restaureringspengene må til for å få disse i akseptabel stand i løpet av ti år.

Ifølge direktør i Norsk Kulturarv, Grete Horntvedt, er situasjonen svært dramatisk. - Bevilgningene til vedlikehold står ikke på noe vis i forhold til behovet, sier hun.

I år bevilges rundt 80 millioner kroner til vedlikehold av fredete bygninger.

- Skal styresmaktenes klare målsettingen om at alle fredete bygg skal komme opp på et akseptabelt nivå i 2020 når det gjelder istandsetting, trengs det minst 800 millioner kroner per år, sier Horntvedt.

Trenger store utbedringerIfølge nye tall fra Riksantikvaren er det nå 5735 freda bygninger i Norge. De aller fleste er i privat eie.Tilstanden for disse er langt fra god nok, viser en ny tilstandsregistreringsrapport fra Riksantikvaren, som har undersøkt 97 prosent av de fredete bygningene i privat eie. Rapporten slår fast at hele 62 prosent av fredete bygninger i privat eie trenger moderate eller store utbedringer for å oppnå ordinært vedlikeholdsnivå. Riksantikvaren konkluderer med at det framover er svært nødvendig å sikre tilstrekkelige ressurser til arbeidet med løpende vedlikehold og istandsetting.

En million til 150 byggHorntvedt viser som eksempel til Møre og Romsdal fylke, som har rundt 150 fredete bygninger. - Hver av disse bygningene trenger i gjennomsnitt trolig rundt en millioner kroner for å bli satt i stand. Styresmaktene bevilget for 2010 kun en million kroner for hele fylket.

Norsk Kulturarv mener at styresmaktene må føre inn igjen momsfritak for restaurering av freda og verneverdige anlegg.- Vi ønsker også at prinsippet om hvordan midlene blir fordelt, må få en solid og prinsipiell gjennomdrøfting. Utgangspunktet for bevilgningene bør være verneverdien slik at vi kan sikre at alle kulturelt sett verdifulle bygninger blir tatt vare på, sier Horntvedt.

80 millioner til hele landetStyresmaktene har gjort det klart i sine målsettinger at alle fredete bygg skal komme opp på et akseptabelt nivå i 2020 når det gjelder istandsetting.

- Bevilgningene må derfor opp på et nivå som gjør det mulig å innfri målsettingen om å få fredete bygg opp på en ordinær tilstand av vedlikehold innen 2020. Det vil si at bevilgningene må tidobles, sier Horntvedt.

Det er i dag til sammen 5735 freda bygninger i Norge.

Annonse

Det er i dag to offisielle offentlige kilder til penger til å vedlikeholde fredete bygg: Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond. I tillegg kommer det også en del midler gjennom SMIL-programmet, men her er det vanskelig å skille ut de fredete byggene.

- Må tidoblesRiksantikvaren har i 2010 fått en ramme på 52 millioner kroner til fredete bygg, som er det samme som i 2009. Kulturminnefondet fikk 18 millioner, mot 10 millioner i 2009, som var øremerket til fredete bygg.

Til sammen 70 millioner kroner i 2010 og 52 millioner i 2009.Norsk Kulturarv har gått ut fra at rundt 10 millioner kommer fra andre kilder til fredete bygninger. De anslår med andre ord at samlet beløp er 80 millioner i 2010.

- Vår tidobling betyr et beløp på 800 millioner kroner per år. Selv med dette beløpet skal det holde hardt å nå Stortingets målsetting om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet innen 2020. I tillegg kommer forfallet i verneverdig bebyggelse som omfatter mange, mange flere bygg enn de fredete, sier Horntvedt.

Riksantikvaren har i 2010 fått 213 millioner som skal gå til både fredete og verneverdige anlegg.

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg