Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaendringer gir mer ekstremvær

Menneskeskapte klimaendringer har allerede bidratt til mer ekstremvær, fastslår FNs klimapanel i en ny rapport.

Og verre kan det bli. Det er så godt som sikkert at vi vil oppleve flere og mer langvarige hetebølger i tiårene som kommer. Vi vil sannsynligvis oppleve mer ekstremnedbør, særlig i nord. Tropiske orkaner kan bli kraftigere. Dette er blant konklusjonene i en omfattende spesialrapport om klimaendringer og ekstremvær fra FNs klimapanel, IPCC. Rapporten legges fram senere i november. NTB har fått tilgang til et utkast til rapportens sammendrag for beslutningstakere. Ingen av de involverte forskerne får uttale seg om rapporten før den er sluttbehandlet. Det skjer på et møte i Kampala i Uganda fra 14. til 18. november. Men etter det NTB får opplyst vil eventuelle endringer først og fremst dreie seg om formuleringer, ikke de vitenskapelige konklusjonene. Omfattende

Spesialrapporten er den mest omfattende som er laget til nå om sammenhengen mellom klimaendringer og ekstremvær. Flere hundre forskere har arbeidet i tre år med rapporten, som er på 700 sider. Den bygger på en lang rekke publiserte forskningsarbeider. Norge var blant initiativtakerne til at FNs klimapanel skulle lage en slik rapport. Formålet var blant annet å skaffe mest mulig kunnskap for å kunne forebygge og redusere skadene fra ekstremvær. Observerte endringer

Det er observert endringer i ekstremvær siden 1950, konstaterer forskerne. Men de understreker samtidig at det på noen områder er usikkerhet på grunn av manglende data. Det er observert temperaturøkning, flere tilfeller av ekstremnedbør og mer tørke, særlig i Vest-Afrika og Sør-Europa, slår forskerne fast med varierende grad av sikkerhet. Det er derimot ikke grunnlag for å fastslå at det har vært økning i antall tropiske orkaner, eller at antallet vil øke i tiårene som kommer. Men trolig vil orkanene bli kraftigere, med økt vindstyrke. Flere hetebølger

* Ble opprettet av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Annonse

Forskerne er så godt som sikre på at vi vil få flere, lengre og mer intense hetebølger i løpet av århundret. Det er også sannsynlig at vi vil få mer ekstremnedbør, særlig i tropene og på høye breddegrader. Mer ekstremnedbør, kombinert med smeltende isbreer og permafrost som tiner, vil blant annet utløse flere jordras. Vi vil også trolig få mer tørke flere steder, blant annet i middelhavsområdet. Stigende havnivå vil også gi flere tilfeller av ekstremt høyvann. Kombinert med sterkere orkaner er det særlig en trussel for små øystater. Tilpasning

Rapporten tar også opp hva verdenssamfunnet og hvert enkelt land kan gjøre for å redusere sårbarheten for klimaskapte naturkatastrofer og tilpasse seg et endret klima. Som et første skritt bør en sikre systemer for tidlig varsling, også fra myndighetene til befolkningen. For eksempel bør europeiske storbyer ha egne opplegg for å nå eldre og andre sårbare grupper under framtidige hetebølger. Forskerne advarer også mot kortsiktige løsninger som kan øke risikoen på lengre sikt. Et dike som beskytter mot flom i dag kan gi bosetningsmønster som øker risikoen for skadeflom på lang sikt. Det viktigste er tilpasninger som øker motstandskraften mot naturkatastrofer også på sikt. FNs klimapanel kom med sin forrige hovedrapport i 2007. En oppdatert hovedrapport er ventet i 2013. ©NTB

Neste artikkel

Cellebasert landbruk – næring i vekst