Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hver fjerde gaupe kan felles i årets jakt

85 gauper kan felles i årets kvotejakt så sant ikke departementet i siste liten endrer antallet i Midt-Norge. Med stort og smått er det om lag 350 gauper her i landet.

Av om lag 350 gauper totalt her i landet, kan 85 felles i kvotejakta, så sant ikke departementet i siste liten endrer kvoten i Midt-Norge. Foto: Colourbox
Av om lag 350 gauper totalt her i landet, kan 85 felles i kvotejakta, så sant ikke departementet i siste liten endrer kvoten i Midt-Norge. Foto: Colourbox

Årets kvotejakt på gaupe starter lørdag 1. februar, og med unntak av region 6, Midt-Norge, er antall fellingstillatelser fastsatt for alle åtte rovviltregonene landet er inndelt i. I Midt-Norge, som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal, har rovviltnemnda fastsatt en kvote på 17 dyr, hvorav maksimalt 10 voksne hunngauper. Vedtaket er anket og ligger til behandling i Klima- og miljødepartementet. Dersom ikke klagen er ferdig behandlet innen lørdag, blir jaktstarten i Midt-Norge utsatt.

Gaupekvotene

Region 2, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold: Totalt 30 gauper hvorav maks 12 voksne hunndyr.

Region 3, Oppland: Totalt 11 hvorav maks 4 voksne hunndyr.

Region 4, Oslo, Akershus og Østfold: Totalt 1 gaupe uansett kjønn og alder.

Region 6, Trøndelag og Møre og Romsdal: Ikke ferdig behandlet, men innstilling på totalt 17 hvorav maks 10 voksne hunngauper.

Region 7, Nordland: Totalt 13 hvorav maks 4 voksne hunngauper.

Region 8, I Troms totalt 5 hvorav maks 3 voksne hunngauper. I Finnmark 8 hvorav maks 4 voksne hunner.

I de region 1 og region 5 er det ikke kvotejakt på gauper i år.

Alle regionene er delt i mindre områder hvor jakta kan foregå.

Jegerne har plikt til hele tiden å holde seg orientert om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten og rapportere fellinger umiddelbart.

– Jeg har vært i kontakt med departementet og regner med at avgjørelsen kommer før jakten skal starte, men det kan hende at den ikke er klar før fredag ettermiddag, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad ved viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Redusert bestand

Forutsatt at kvoten på 17 gauper i Midt-Norge opprettholdes, kan det totalt felles 85 dyr i årets kvotejakt, som varer til 31. mars. Av disse kan det være maksimalt 32 voksne hunngauper, det vil si over ett år gamle, Når det maksimale antallet hunngauper i en region er felt, stanses jakta i regionen umiddelbart selv om ikke hele kvoten er fylt.

I fjor var totalkvoten på 121 gauper. Reduksjonen i år skyldes at bestanden har gått ned de siste årene og nå teller totalt 59 familiegrupper, ifølge de siste beregningene, mens det nasjonale bestandsmålet er 65. I gjennomsnitt regnes det at hver gruppe består av seks dyr, slik at det antas å være drøyt 350 gauper her i landet før årets jakt og vårens yngling.

– I regionene 4, 5 og 7 er bestanden under nivået som er fastsatt for området. Der ble jaktkvotene først fastsatt av Miljødirektoratet etter anbefalinger fra rovviltnemndene, men hvor direktoratet har foretatt en helhetlig vurdering der bestanden i naboregionene også er tatt hensyn til, sier Bolstad.

Han regner med at det vil bli felt en god del færre gauper enn kvoten tilsier.

Annonse

– Når kvotene blir fastsatt, tas det høyde for at alle dyrene kan bli felt, men det skjer neppe. I fjor ble det felt 77 av kvoten på 121, og en slik andel er nokså vanlig. Her spiller jaktforholdene en stor rolle, og i øyeblikket er det for eksempel dårlige forhold i Midt-Norge og Nordland på grunn av snømangel, sier Bolstad.

Mange protester

Med unntak av region 8, Troms og Finnmark, er alle kvotene fastsatt av Klima- og miljødepartementet etter klager på Miljødirektoratets avgjørelser. Blant klagerne er Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Foreningen Bygdefolk for Rovdyr og lokale eller fylkesorganisasjoner i Norges Jeger- og Fiskerforbund samt bondeorganisasjoner. Ingen av klagerne har fått medhold.

– Det er nokså vanlig at departementet kommer til samme resultat som Miljødirektoratet, sier Bolstad.

Alle jegere som har avlagt jegerprøve og storviltprøve, kan delta i gaupejakten. Jakten er avgrenset til visse områder innenfor hver region, og jegerne må forvisse seg om at de er i godkjent jaktområde. De har også plikt til å holde seg orientert om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten, og felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen.

Neste artikkel

Miljødirektoratet vil ha nye stoffer på «verstingliste»