Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Heidi Sørensen (SV): - For mange og for få rovdyr er like galt

- Bestandene av rovdyr skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig. Små svingninger både over og under bestandsmålet må man regne med, men målet er å stabilisere bestandene så nær bestandsmålene som mulig, sier Heidi Sørensen, statssekretær i Miljødepartementet.

Miljøverndepartementets kutt i gaupejakta har satt sinnene i kok blant såvel jegere som medlemmer av de regionale rovviltnemndene. Tirsdag, dagen før gaupejakta skulle ta til, ble antall dyr som det var tillatt å felle redusert fra 157 til 118.

Statssekretær Heidi Sørensen gjør i dette e-postintervjuet rede for sine synspunkter om jaktkvoter.

- Politikere og næring oppfatter gjeldende politikk slik at det er like feil å forvalte bestandene av store rovdyr over bestandsmålet, som det er å holde dem under bestandsmålet. Deler departementet denne tolkningen? - Ja. Stortingets føring er at bestanden skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig. Små svingninger både over og under bestandsmålet må man regne med, men målet er å stabilisere bestandene så nær bestandsmålene som mulig.

Les også: Erling Sande (Sp) mener gaupevedtaket til Miljøverdepartementet må opp i regjeringen

- Siden 2004 har gaupestammen i Midt-Norge ligget drøyt 60 prosent over Stortingets bestandsmål. I perioden har det vært et mål å holde stammen «så nær bestandsmålet som mulig». Mener departementet at tidligere års kvotekutt på gaupe i region 6 har bidratt til å nærme seg forvaltningsmålet? - Ja. Etter å ha ligger betydelig over bestandsmålet de siste årene, er antall gauper i regionen på vei ned. Det er en utfordring å treffe presist på bestandsmålet, spesielt for gaupe der bestandstallene alltid har ligget på etterskudd ettersom overvåkningen viser bestandstall før fjorårets jakt. Dette har vært en utfordring når det skal fastsettes kvote for jakt på gaupe fordi det er usikkerhet om størrelsen på gaupebestanden på det tidspunkt kvoten settes. Norsk Institutt for Naturforskning har nå utarbeidet en ny prognosemodell som inkluderer fjorårets jaktuttak og sannsynliggjør hvordan gaupebestanden vil utvikle seg. Modellen viser at gaupebestanden før årets jakt nå sannsynligvis ligger på 14 ynglinger. Det vil si at vi nærmer oss bestandsmålet på 12 ynglinger, og vi bør videre legge opp til en jakt som stabiliserer bestanden rundt bestandsmålet.

Annonse

Les også: Høyre og Bondelaget mener Solheim boikotter rovviltforliket

- Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité sier at dersom rovviltnemndene hadde fått sette kvotene uten overprøving fra MD, ville gaupestammen trolig ligget nærmere Stortingets bestandsmål enn hva den har gjort?På bakgrunn av det høye uttaket av gaupe de siste årene viser best tilgjengelig kunnskap at vi nå har en gaupebestand som ligger nært bestandsmålet. Det er beregnet at det mest sannsynlig er 67 ynglinger av gaupe i Norge før jakt i 2012, og bestandsmålet er 65 ynglinger. Det vil naturligvis alltid være usikkerheter knyttet til prognoser for utviklingen i en bestand, men Miljøverndepartementet mener likevel at dette må tillegges vekt når kvoter for uttak skal bestemmes. Dette er i tråd med rovviltforliket hvor det står at gaupebestanden skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig.

Les også: Opprør mot kutt i gaupejakta

- I MDs ferske vedtak om jaktkvote på gaupe heter det at rovviltnemndene i kvotesettingen må sannsynliggjøre at bestanden etter neste års yngling fortsatt vil oppfylle det regionale målet. Nå skriver du at små svingninger både over og under bestandsmålet må man regne med. Er det etter dette akseptert at rovviltnemndene setter jaktkvoter som åpner for at bestandene i enkeltår kan havne under bestandsmålet?- Forvaltning av gaupebestanden vil ikke kunne gi noen garantier for at man til en hver tid lykkes med å treffe eksakt på bestandsmålet. Målsettingen er imidlertid at bestanden skal ligge så nær bestandsmålet som mulig, og de jaktkvoter som settes må derfor ivareta dette hensynet og sannsynliggjøre med den beste tilgjengelige kunnskap at man vil lykkes med dette.Som sagt vil det ikke kunne gjennomføres en forvaltning som garanterer at man vil treffe eksakt på bestandsmålet. Det er likevel et krav om at man på bakgrunn av best tilgjengelig kunnskap tar nødvendig hensyn til at bestanden skal forvaltes på en slik måte at den ligger så nær bestandsmålet som mulig. Kvotevedtak som med stor sannsynlighet medfører at bestanden ikke forvaltes i tråd med dette er problematisk.

Neste artikkel

33 ulver ble skutt eller drept sist jaktår